Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ПУП – ПРЗ на СО “Балъм дере”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ), изменен  – ДВ, бр. 16 от 2021 г., Община Варна уведомява за допусната очевидна фактическа грешка в текста на „чл. 128, ал. 1 и ал. 10 от ЗУТ“ от обявление в Държавен вестник – т. 30 от брой 20/09.03.2021 г. на Неофициален раздел, като същия да се чете „чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ“, касаещо проекта за ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, район „Вл. Варненчик“, Община Варна.

Поправка. Община Варна прави поправка на очевидна фактическа грешка в текста на обявление №1353 (ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г., стр. 236): думите „чл. 128, ал. 1 и ал. 10 от ЗУТ“ да се четат „чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ“.

 

Обнародвано в „Държавен вестник“ – брой 28 от 06 април 2021 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 10 от ЗУТ съобщава, че изработеният проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с площ 40 ха е частично преработен, съгласно т. 15 по протокол №43 от 3.12.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Варна, съобразно уважените възражения.

Планът е изложен в Техническата служба – Район „Владислав Варненчик” –  Община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез Техническата служба – Район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

 

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ – брой 20 от 09 март 2021 г.

План за застрояване – преработен

План за регулация – преработен

 


Протокол №43 03.12.2019 г. от ЕСУТ за разглеждане на възражения

СЪОБЩЕНИЕ!

ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

 

На основание чл.128, ал.1 във връзка с ал.10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО “Балъм дере“, район „Вл.Варненчик“, гр.Варна, с площ 40 хектара, като същият е частично преработен, съгласно т.22 по протокол № 20 от 28.05.2019г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Варна.

Планът е изложен в техническата служба – Район „Вл.Варненчик”, Община Варна.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез техническата служба, Район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

ПР – ПРЗ СО “Балъм дере”

Публикувано в „Държавен вестник“ брой 84 от 25 октомври 2019 г. – Неофициален раздел – стр.89  – т.96


СЪОБЩЕНИЕ!

ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

На основание чл.128, ал. 2 във връзка с ал. 10 от ЗУТ,  съобщаваме, че  изработения проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“, Район „Вл. Варненчик“, гр.Варна, с площ 40 ха, е обнародван в Държавен вестник в брой 27/02.04.2019 г. на стр.295.

Напомняме на гражданите, че на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта чрез Район „Вл.Варненчик“

Планът е изложен в техническата служба, Район „Вл. Варненчик“, Община Варна.

По инициатива на Кмета на Района, ще бъде представен проекта за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“, Район „Вл. Варненчик“, пред заинтересованите лица, в присъствието на Гл.архитект на Община Варна и проектантите на ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“, за което със съобщения в сградата, на обществено достъпни места в СО „Балъм дере“ и  на електронната страница на Района ще бъдат уведомени гражданите.

ПУП-ПРЗ на СО Балъм дере-преработен

 


О Б Щ И Н А   В А Р Н А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, с площ 40 хектара.

   Планът е изложен в техническа служба – Район  „Владислав Варненчик” – Община Варна.

    На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

ПУП план за застрояване на кв.”Балъм дере”, район Вл.Варненчик, гр.Варна

ПУП план за регулация на кв.”Балъм дере”, район Вл.Варненчик, гр.Варна

Протокол №42 20.11.2018 от ЕСУТ за разгелждане на възражения.

 

Публикувано в Държавен вестник – Неофициален раздел – т.60 – брой.   81/02.10.2018г.

 

 

План за застрояване на СО,,Балъм дере”

 

Техническо задание стр.1

Техническо задание стр.2

Техническо задание стр.3

Техническо задание стр.4

 

!