Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДСТВО И КАСА”

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), със Заповед №025/01.02.2022г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ при Община Варна е обявен конкурс за длъжността:

Главен експерт „Счетоводство и каса”

в Дирекция „Обща администрация“ на Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

 1. Минимални изисквания:
  • Правоотношение: служебно.
  • Минимална степен на завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен: бакалавър.
  • Минимален професионален опит: 2 (две) години.
  • Минимален ранг: ІV младши.
  • Съответствие на лицето: с изискванията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл.
 2. Специфични изисквания: придобито висше образование в професионално направление „Икономика”, специалност: „Счетоводство”, „Счетоводство и контрол”, „Счетоводство и одит”, „Счетоводство и финанси“ или друга специалност в областта на счетоводната отчетност, във връзка с чл.18, т.1, буква „а)“ от Закона за счетоводството.
 3. Допълнителни изисквания: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, аналитична компетентност и дигитална компетентност.

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, даващи предимство.

 1. Работа със специализиран счетоводен софтуер (основните софтуерни продукти, които се ползват в счетоводството), както и задълбочено познаване и прилагане на алгебричните уравнения в областта на счетоводната отчетност.
 2. Познаване на действащото българско законодателство и в частност – нормативната уредба, касаеща изпълнението на функциите на длъжността, както и познаване на общите правила за оформяне на документи в администрацията.
 3. Български граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв (съгл. чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България), се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

ІІІ. Описание на длъжността, информация за администрацията и формиране на заплата.

Длъжност „Главен експерт „Счетоводство и каса” е експертна с аналитични функции в областта на счетоводните дейности и административното обслужване, като съгласно структурата на администрацията, същата попада в Дирекция „Обща администрация“ на Район „Вл. Варненчик“ при Община Варна. Задълженията на длъжността включат изготвяне на експертни анализи, оценки и становища, техническа обработка на преписки, практическо прилагане на законодателството и систематизиране на информацията, включително:

 • анализ и изготвяне на ведомости за работни заплати, документи относно разчети с ДОО, хонорарни сметки по издадени заповеди, регистър и декларации, подлежащи на подаване в НАП, периодични отчети и справки;
 • приемане, проверка, анализ и своевременно осчетоводяване на първични касови и банкови счетоводни документи за извършване на стопански операции, както и водене на отчетност на операциите;
 • начисляване на обезщетения по болест и други извънредни трудови разчети, своевременно внасяне на постъпилите суми от приходи и превеждане на същите към Община Варна, както и внасяне на предложения за усъвършенстване на работата по счетоводната отчетност;
 • упражняване на вътрешен финансов контрол в кръга на задачите, възложени от длъжностното лице отговорно за финансово-счетоводната дейност в Р-н „Вл. Варненчик“ и на контрол за правилното оформяне на документите и срочното им представяне за обработка;
 • изпълнение на други допълнителни задачи, поставени от Директор на дирекция „Обща администрация“ или от длъжностното лице отговорно за финансово-счетоводната дейност в Р-н „Вл. Варненчик“.

Основната месечна заплата се определя от органа по назначаване в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата по ниво и степен в левове за длъжността, съобразно Приложение №1 „Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени“ по към чл.3, ал.2 и разпоредбите на чл.8 и чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, квалификацията и професионалният опит на спечелилия конкурса кандидат (съгласно чл.67, ал.4 от ЗДСл) и вътрешните правила за работните заплати, утвърдени в районната администрация.

Размер на основната месечна заплата за обявената длъжност: 1200,00 лв.

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Тест за познания в професионалната област на длъжността и относно администрацията.
 2. Интервю.
 3. Допълнителна информация за начина на провеждане: необходимо познаване на приложимата нормативна уредба в професионалната област на длъжността, съгласно утвърден списък с нормативни актове – Списък с нормативни актове

VІ. Място и срок за подаване на документи.

 1. Област, община, населено място: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна.
 2. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

– гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл.302, вх.17, административна сграда на Район „Вл. Варненчик”, приземен етаж, Център за административно обслужване, стая №1 „Деловодство“, от 8:00 до 17:00 часа;

– електронен адрес: / vladislavovo@varna.bg /, в този случай заявлението за участие и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис (съгласно чл.17, ал.6 от НПКПМДСл).

 1. Документи за участие се подават:

3.1. Лично от кандидата.

3.2. Чрез пълномощник – в този случай се прилага попълнено и подписано пълномощно по образец, находящ се на последната страница на Приложение №3 „Заявление за участие в конкурс“ към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл

3.3. В 10 (десет)-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявлението за конкурса.

 1. Лице за контакт: М. Узунова, телефон: 052 / 57 57 35.
 2. Краен срок за подаване на документи: 14.02.2022 г., до 17:00 часа.
 3. Ден на публикуване: 04.02.2022 г.
 4. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения:

http://www.vladislavovo.bg/

– информационно табло, находящо се в източния вход на сградата на Район „Вл. Варненчик”.

VІІ. Документи и образци за кандидатстване.

 1. Заявление за участие в конкурс по чл.17, ал.2 от НПКПМДСл (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл).
 1. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл (Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.).
 1. Декларация във връзка с чл.18, ал.1 от НПКПМДСл (Декларация, че лицето е информирано за нормативно установените пречки за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. Попълва се към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса.).
 1. Автобиография-тип СV.
 2. Копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен и специалност.
 3. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг.
 4. Копия на документи, свидетелстващи за придобита степен на компютърни умения, чуждоезикова подготовка или други (представят се по желание на кандидата, ако има такива).

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Владислав Варненчик“

!