Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Съобщение за ПУП в ПАРКОВА ЗОНА

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ

В ПАРКОВА ЗОНА ОП.3 (М. „МЕШЕЛИ ТЕПЕ“)

ДО ПАРК-МУЗЕЙ „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед № Г-328/ 18.08.2022 г. на Главен архитект на Община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 10, кв. 11 и кв. 12 и ул. рег. от о.т.160 до о.т.161, между о.т. 132, о.т. 162 до о.т.170 и между о.т.140 и о.т.171 по Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

Заповедта и одобреният план са изложени за разглеждане в Район „Вл. Варненчик”– бл. 302, вх. 17, Отдел „Устройство на територията”, етаж 4, стая 405.

Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Варна, чрез Община Варна – Район „Вл. Варненчик“ с жалба в два еднообразни екземпляра.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният ПУП е публикуван на интернет страницата на Община Варна и на Район „Вл. Варненчик“.

 

С уважение,

 ИРИНА НЕДЕВА

Директор на дирекция УТОРК

 

9023 гр. Варна, ж.к.„Вл. Варненчик“ бл. 302, вх. 17; тел. +35952/ 57 57 36;

факс +35952/ 510 517, www.vladislavovo.bg

!