Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Съобщение – На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ е изработен проект за изменение по окончателния проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере”

О Б Щ И Н А   В А Р Н А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за изменение на улична регулация от о.т.74 през о.т.75, 76, 77, 78, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 29 до о.т.21 – между кв.3, кв.6 и кв.4 по Окончателния проект на Подробен устройствен план (ПУП) –  План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, с площ 40 хектара.

Планът е изложен в Техническата служба – Район  „Владислав Варненчик” – Община Варна.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез Техническата служба – Район „Владислав Варненчик” – Община Варна.                     

ДВ бр. 45/17.06.2022г.

 

 

 

         

 

 

         

 

!