Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Уведомление за ИП от Т. Димитров

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп  до уведомление за инвестиционно предложение за свързано с  „Изграждане на сграда със смесено предназначение (жилищна и търговска част)“, в ПИ с идентификатор 10135.4023.97, м. „Боклук тарла“, район „Владислав Варненчик“, в гр. Варна, с възложител Т. Димитров.

.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 05.03.2020г.  (публикувано на 04.03.2020г.)

 

 

 

!