Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 4 НУРИОВОС, ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ ВАРНА

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на разпределителни топлопроводи и топлопроводни отклонения до абонатните станции на всички входове на нови строежи“, в ПИ с идентификатори 10135.73.667 и 10135.73.590, местност „Планова“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „Веолия Енерджи Варна“ ЕАД

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 03.06.2021 г.  (публикувано на 02.06.2021 г.).

 

 

 

!