Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

УСЛУГИ

Уважаеми граждани,

Издаденият от Район „Владислав Варненчик“ индивидуален административен акт може да бъде заявен и получен по един от следните начини, изрично посочен от Вас:

  • лично от Центъра за информационно и административно обслужване;
  • по електронен път на посочена от Вас електронна поща, съгласно Наредбата за електронните административни услуги.
  • чрез лицензиран пощенски оператор на посочен от Вас точен адрес;

При заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор индивидуалният административен акт се изпраща, като вътрешна препоръчана пощенска пратка, като вътрешна куриерска пратка, като международна препоръчана пощенска пратка а цената на пощенската услуга се заплаща от заявителя при доставяне на пратката.

Забележка: Изпращането ще се осъществи след извършено плащане на административната услуга.

За да използвате Единен модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги е необходимо да притежавате валидно средство за идентификация, електронен подпис и профил в Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Подробна информация относно заявяване, такси, срокове и предоставяне на услугите можете да получите след избиране на желаната от Вас услуга или от сайта на Държавна агенция „Електронно управление“.

Защита на личните данни

Административни услуги ⇓ предоставяни от Район “Владислав Варненчик”

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

БЮДЖЕТ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Заплащането на услуга може да се извърши по един от следните начини:

  • на гише в Центъра за информационно и административно обслужване:
  1. в брой;
  2. чрез ПОС терминал (за някои от услугите);
  • по банков път с платежно нареждане:

Банкова сметка за услуги и такси

IBAN: BG06 CECB 9790 3124 1300 00

BIC CECBBGSF

ЦКБ ВАРНА

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

Система за сигурно електронно връчване

Протокол за устно заявяване на услуга

Плащане на местни данъци и ТБО

Често задавани въпроси

!