Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Често задавани въпроси

 

 1. Как да променя постоянния си адрес?

Постоянният адрес е населеното място в България, където сте вписани в регистъра на населението. Той фигурира не само върху личната карта, но и върху задграничния паспорт и други официални документи (напр. данъчна декларация).

Какво е необходимо за извършване на адресната регистрация:

 • документ за самоличност;
 • документ за собственост върху имота (нотариален акт) или други документи, доказващи собствеността или ползването на имота (оригинал и копие);
 • декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) за писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред администрацията или с нотариална заверка на подписа.

Има случаи, когато тези документи не са необходими:

За адресната  регистрация, ако си в родство по права линия със собственика или ползвателя на имота или  негов съпруг/съпруга, не са необходими документите за собственост на имота и декларацията по чл. 92, ал. 3 от ЗГР.

Важно: След промяната на постоянният си адрес в срок до 30 дни, е необходимо смяната на лична карта в съответното РПУ.

 

 1. Как се променя настоящия адрес?

Настоящият е мястото, на което пребивавате. Например ако сте студент, настоящият адрес е населеното място, където е адресът на квартирата или общежитието.

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Документ за собственост върху имота;
 • Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) за писмено съгласие на собственик, когато заявителят не е собственик, чрез декларация по образец, подадена лично пред администрацията или с нотариална заверка на подписа;
 • Документ за платена такса.

 

 1. Издаване на удостоверение за наследници

Удостоверение за наследници се издава само от общината, района или кметството по последния постоянен адрес на починалото лице.

Искането за издаване на удостоверение за наследници може да се подаде на хартиена бланка по образец на място в района. То може да бъде изпратено и по електронен път (Система за сигурно електронно връчване), подписано с електронен подпис от заявителя.

 

Необходими документи:

 • Документ за самоличност;
 • Искане по образец съгласно Приложение № 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
 • Изрично нотариално заверено пълномощно, ако се подава от пълномощник;
 • Документ за платена такса.

     

4.Какви документи са необходими за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект в частен имот?

 • Заявление по образец;
 • Копие от разрешение за поставяне за предходния период;
 • Актуална снимка на обекта;
 • Документ за собственост – копие, заверено за вярност с оригинала (нотариален акт, протокол за съдебна делба, договор за доброволна делба, съдебно решение, протокол за въвод, заповед по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ и др., вписани в Службата по вписвания);
 • Писмено съгласи е от собственика на поземления имот или писмен Договор за наем на заетата от преместваемия обект, площ (при подаване от наемател);
 • Пълномощно, при подаване от упълномощено лице;

Забележка: При издаване на разрешение за първи път и

 • Схема за поставяне и проектна документация на преместваемия обект, одобрени от Главния архитект на община Варна (оригинал);
 • Примерен проект и снимка на мястото за разполагане.

   

       5.При допускане изменение на подробен устройствен план, какви документи са необходими?

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост – копие, заверено за вярност с оригинала (нотариален акт, отстъпено право на строеж и др.
 • Скица с предложение за изменение на подробния устройствен план по реда на чл. 135, ал. 2 – оригинал;
 • Актуална скица от СГКК – копие;
 • Пълномощно, в случай, че заявлението е подава от упълномощено лице;

Забележка: Ако предходния план е изработен в условията на чл. 16 от ЗУТ, се представя копие на заповед по чл. 16, ал. 6 от ЗУТ, за индивидуализация на поземления имот, вписана в Службата по вписвания.

 

       6.Какви документи са необходими за извършване на услугата „Одобряване на подробен устройствен план?

 • Заявление по образец;
 • Документи легитимиращи заявителя като заинтересовано лице по смисъла на чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ;
 • Предварителен договор за прехвърляне на собственост;
 • Проект за одобряване на ПУП-ПП/ПЗ/ПР/ПРЗ/план -извадка ПРЗ – 3-и комплекта;
 • Съгласувано задание по чл. 125, ал. 6 и 7 от ЗУТ;
 • Предварителен договор – ако е необходимо;

Забележка: Представя се и

 • Удостоверение от СГКК за съгласуване на подробния устройствен план – при промяна на границите;
 • Решение на комисията по чл. 210 от ЗУТ, при община Варна – ако ПУП се изработва при условията на чл. 16, ал. 1 от ЗУТ.
!