Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Съобщение до наематели на общински жилища

СЪОБЩЕНИЕ ДО

НАЕМАТЕЛИ

НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 14, ал. 8 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища (НУРУЖНГНПОЖ), приета от Общински съвет – Варна, ежегодно в срок до 31 декември Вие и пълнолетните членове на семейството/домакинството Ви, следва да подавате декларация за семейно и имотно състояние за текущата година. Такава декларация се подава и в едномесечен срок при промяна на обстоятелствата, при които сте настанени. Декларацията се подава в центъра за административно обслужване на район „Владислав Варненчик“, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Вл. Варненчик“, блок 302, вход 17, стая № 1.

Наемното правоотношение с наематели на общински жилища, неподали в срок декларация за семейно и имотно състояние, се прекратява със заповед на кмета на район „Вл. Варненчик“, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9, предложение II от НУРУЖНГНПОЖ.

!