Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

 • 2023 Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

Съгласуване на идейни инвестиционнни проекти

На основание на:

 • Закон за устройство на територията – чл. 141, ал. 1

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Копие от документ за собственост;
 3. Удостоверение за наследници (когато документът за собственост е на името на наследодател на заявителя) – по служебен път;
 4. Пълномощно (когато заявлението се подава от пълномощник);
 5. Оценка за съответствието, изготвена от съответното лице по чл.142, ал.6 от ЗУТ;
 6. Становища от специализирани контролни органи (РЗИ, БД, ПБЗН, АПИ) – при необходимост
 7. Становище от РИОСВ (при необходимост);
 8. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 9. Два броя инвестиционни проекти.

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.”Вл.Варненчик” бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052

Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

 • 30 дни (с ОСИП в ЕСУТ)

За сграда – 30 дни (0,45 лв./кв. м. но не по – малко от 50 лв.)

!