Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

 • 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

Строежите от четвърта и пета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на удостоверение за въвеждане в експлоатация от органа, издал разрешението за строеж, след проверка на комплектуваността на документите и регистриране въвеждането на строежа в експлоатация, като по преценка на органа може да се извърши и проверка на място.

На основание на:

  • Закон за устройство на територията – чл. 177, ал. 3

Необходими документи:

I. Заявление по образец

II. За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл.177, ал . 1 и ал . 3 от ЗУТ на строеж от IV категория:

 1. Документ за собственост;
 2. Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността към който се прилагат:
 • Разрешение за строеж;
 • Протокол за определяне на стр. линия и ниво на строеж/ при ново строителство/;
 • Акт обр.14 за приемане на конструкцията или конструктивна експертиза;
 • Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа с приложени към него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения /Акт 15/;
 1. Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти (декларация за съответствие)
 2. Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 5. техническата инфраструктура
 3. Отчет за изпълнение на плана за управление на строителните отпадъци по чл. 11 от ЗУО (при необходимост), с приложени първични счетоводни документи
 4. Технически паспорт
 5. Сертификат за проектни енергийни характеристики (ако е приложимо)

III. За издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл.177 , ал . 1 и ал. 3 от ЗУТ на строеж от V категория

 • Документ за собственост
 • Разрешение за строеж;
 • Протокол за определяне на стр. линия и ниво на строеж /при ново строителство/;
 • Акт обр.14 за приемане на конструкцията /при ново строителство/ или конструктивна експертиза при преустройство;
 • Констативен акт по чл.176, ал.1 от ЗУТ /Акт обр. 15/ или окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ;
 • Документи удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти (декларация за съответствие);
 • Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 • Отчет по чл. 11 от Закона за управление на отпадъците;
 • Технически паспорт;
 • Сертификат за проектни енергийни характеристики (ако е приложимо).

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.”Вл.Варненчик” бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052

Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

 • 7 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 500 лв.

За строежи от ІV категория – 700.00 лв.

За строежи от V категория – 500.00 лв.

!