Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

Ако вече Ви е издадено разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтекъл срок – то може да бъде презаверено.

Разрешението за строеж е документ, който е задължителен за законосъобразното изпълнение на строежа. Строежи могат да се извършват, само ако са разрешени съгласно Закона за устройство на територията, т.е. ако за тях е издадено валидно разрешение за строеж.

На основание на:

  • Закон за устройство на територията – чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за собственост на поземления имот или учредено право на строеж;
  3. Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица – възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот;
  4. Разрешение за строеж №…../………………г. – оригинал;
  5. Решение по ОВОС, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато е необходимо);
  6. Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“ (предоставя се служебно);
  7. Документи и актове по „Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” – ако има такива.

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.”Вл.Варненчик” бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 14 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.

!