Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

2117 Одобряване на подробен устройствен план

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2117 Одобряване на подробен устройствен план

Подробният устройствен план (ПУП) се одобрява с решение на общинския съвет по доклад на кмета на общината в едномесечен срок след приемането на проекта за ПУП от експертен съвет. По този ред се одобряват и проектите за ПУП на селищните образувания с национално значение и за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания. ПУП в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, както и за поземлени имоти извън границите на населени места и селищни образувания, включително за необходимите за тях елементи на техническата инфраструктура, се одобрява със заповед на кмета на общината след приемането на проекта за ПУП от общинския експертен съвет.

На основание на:

  • Закон за устройство на територията – чл. 129

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за собственост – копие.
  3. Окомплектован проект за подробен устройствен план (ПУП).
  4. Удостоверение за наследници /при необходимост/.
  5. Заповед /становище/ за допускане на ПУП.
  6. Данни за заинтересуваните лица по закон – име и адрес.

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.”Вл.Варненчик” бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052

Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 14 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 270 лв.

270.00 лв. – до три квартала

480.00 лв. над три квартала

 

 

!