Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

 • 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Ще Ви бъде издадено удостоверение за вече регистриран постоянен адрес.

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1
 • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 22, ал. 1
 • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:
 • Документ за собственост /при необходимост/
 • Документи за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции /при необходимост/
 • Други документи, доказващи собствеността или ползването на имота /при необходимост/
 • Декларация по образец за извършване на адресна регистрация при фактическо съпружеско съжителство /при необходимост/
 • Договор за наем /при необходимост/
 • Нотариално заверено пълномощно
 • Настанителна заповед /при необходимост/
 • Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.”Вл.Варненчик” бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 13

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Удължено работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време без прекъсване за обедна почивка, отнася се за служителите от ЦАО. За всички останали служители важи работното време на администрацията. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Срок за предоставяне:

 • 7 дни 3 дни 1 ден

За обикновена услуга 3 лв.

За бърза услуга 5 лв.

За експресна услуга 10 лв.

!