Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

 • 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Разрешението за строеж е документ, който е задължителен за законосъобразното изпълнение на строежа. Строежи могат да се извършват, само ако са разрешени съгласно Закона за устройство на територията, т.е. ако за тях е издадено валидно разрешение за строеж.

Не се изисква одобрение на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж в следните случаи:

 • стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване;
 • монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция “Инспекция за държавен технически надзор”;
 • оранжерии с площ до 200 кв.м;
 • басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти;
 • подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти;
 • ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
 • огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен;
 • изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м и с площ до 30 кв.м;
 • пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м;
 • остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа;
 • монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW включително към съществуващите сгради в урбанизираните територии, в т.ч. върху покривните и фасадните им конструкции и в собствените им поземлени имоти.

На основание на:

 • Закон за устройство на територията – чл. 148, ал. 2, във връзка с; чл. 147, ал. 1; чл. 153

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост
 3. Виза за проектиране
 4. Архитектурна ситуация ( при необходимост)
 5. Становище по част Конструкции (при необходимост)
 6. Становище по част Електро ( при необходимост)
 7. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура – НЕК, В и К и други
 8. Актуална скица от СГКК

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.”Вл.Варненчик” бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

 • 7 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв.

!