Актуално

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира четиридневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода 15.09.2021 г. –18.09.2021 г. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

на 15.09.2021 г. (сряда)

от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“

от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, кв. „Виница“

на 16.09.2021 г. (четвъртък)

от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“

от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

на 17.09.2021 г. (петък)

от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, срещу бл.138

от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Вл. Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302

на 18.09.2021 г. (събота)

от 09:00 ч. до 14:00 ч. на адрес: гр. Варна, сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

 

Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи, луминисцентни тръби и други);

Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);

Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);

Мастила и замърсени опаковки;

Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!

 

Съобщение до ЧАКЪРОВ

Съобщение ЧАКЪРОВ

Съобщение до ВЕКИЛОВ

Съобщение ВЕКИЛОВ

Списък с одобрените кандидати за преброители, контрольори, придружители и резерви за Район „Владислав Варненчик“, община Варна, област Варна

Списък с одобрените кандидати за преброители, контрольори, придружители и резерви за Район „Владислав Варненчик“, община Варна, област Варна

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 11.07.2021 г. избори за народни представители на територията на Район „Владислав Варненчик“:

1. На 26.07.2021 г. от 10,00 ч. започва изплащане в брой на възнагражденията на членовете на комисии в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса);

2. Необходими документи – лична карта;

3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;

4. Работно време на касата от 09,00 ч. до 16,30 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.

5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път и представили удостоверение за банкова сметка, сумите ще бъдат преведени на 27.07.2021 г.

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за кв. 21 в СО „Ментеше“ по рег. №АУ076230ВЛ-012ВЛ/10.06.2021 г.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

ДО

 

АТАНАС ИВАНОВ, ПЛАМЕН ИЛИЕВ, ПЕНКА КОЛЕВА, ГАЛИНА ЕНЧЕВА, ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА, ИРИНКА ПЕТЛЕШЕВА, ПЕТРАНКА ВЛАСЕВА,СТАНИСЛАВА ВЛАСЕВА, „ТХ ИДЕЯ“ ЕООД, МЛАДЕН СЛАВОВ, ПЕТКО ДЕНКОВ, СТЕФАН МАРИНОВ

 

Собственици на ПИ 10135.4501.1101, 10135.4501.178, 10135.4501.1556, 10135.4501.1555, 10135.4501.1579, 10135.4501.1872, 10135.4501.1873, 10135.4501.1106, 10135.4501.2072

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви  съобщаваме, че със Заповед Г-130/ 21.05.2021 г. на Заместник-кмет на Община Варна е одобрен Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 21 и улична регулация от о.т.683 до о.т.684 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна.

Заповедта и одобреният план са изложени за разглеждане в Район „Вл. Варненчик” – бл. 302, вх. 17, Отдел „Устройство на територията”, етаж 4, стая 405.

Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Варна, чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният ПУП е публикуван на интернет страницата на Община Варна и на Район „Вл. Варненчик“.

 

Във връзка с рег. №АУ076230Вл-012Вл/10.06.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обява чл.6 ВАРНА ТРАКС

O Б Я В А

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата, относно инвестиционно предложение „Изграждане на открит паркинг за коли и камиони“ в УПИ XLIII-593, 594, 595, 599, кв.32 по плана на ЗПЗ, Район „Владислав Варненчик, с възложител „ВАРНА ТРАКС“ АД.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 06.07.2021 г. (публикувано на 05.07.2021 г.)

 

 

 

 

Обучение с тестова машина за гласуване на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

 

            Уведомяваме Ви, че във връзка с изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г., е налична тестова машина за гласуване и обучение на гласоподаватели.

            Обучението с тестовата машина  ще се проведе по следния график:

  • На 06.07.2021 г. (вторник) в пенсионерски клуб „Зора“, ЖК „Вл. Варненчик“, под бл. 206, с/у ДГ Приказка – от 9:00ч. до 10:00ч.
  • На 07.07.2021 г. (сряда) в пенсионерски клуб „Детелина“  ЖК „Вл. Варненчик“, ул. „Панайот Кърджиев“ №3, 2-ри етаж – от 9:00ч. до 10:00ч.

Съобщение за изработен Подробен устройствен план – План за регулация за ПИ 1401 в СО „Ментеше“

Съобщение за изработен Подробен устройствен план – План за регулация за ПИ 1401 в СО „Ментеше“

Съобщение за изработен Подробен устройствен план – План за регулация за ПИ 1428 в СО „Ментеше“

Съобщение за изработен Подробен устройствен план – План за регулация за ПИ 1428 в СО „Ментеше“