Актуално

МАРШРУТНИ ПРОМЕНИ ПО ЛИНИИ 14, 41, 118 А

МАРШРУТНИ ПРОМЕНИ ПО ЛИНИИ 14, 41, 118 А

От 05:00 часа на 22.10.2021 г. – петък, поради извършване СМР и затваряне за движение на ул. „ Петър Дертлиев“ и ул. „Проф. д-р Емил Станчев“ в  Кайсиева градина, се въвеждат следните маршрутни промени:

ЛИНИЯ 14 няма да обслужва спирки: „Бл. 222“, „Бл. 221“, „Бл. 212“.

След спирка „Кайсиева градина“ посока „Почивка“, автобусите ще завиват по бул. „Цар Освободител“ и на кръстовището с „Янош Хунияди“ се включват по маршрута си. Промените са ДВУПОСОЧНИ!

ЛИНИЯ 41 няма да обслужва спирки:  „Бл. 222“, „Бл. 221“, „Бл. 212“.

След спирка „Кайсиева градина“ посока „ЖП Гара“, автобусите ще завиват по бул. „Цар Освободител“ и на кръстовището с „Ян Хунияди“ се включват по маршрута си. Промените са ДВУПОСОЧНИ!

ЛИНИЯ 118 А няма да обслужва спирки: „Вежен“ „Общежитието“, „Кайсиева градина“.

Автобусите по линията ще обслужват спирки „Кап. Петко Войвода“ и „Детелина“ на бул. „Константин и Фружин“, ще преминават по бул. „Цар Освободител“  – двупосочно.

Всички промени се въвеждат двупосочно до приключване на СМР.

http://www.gtvarna.com/ 

 

Срокът за обхода на преброителите се удължава до 10 октомври

Срокът за обхода на преброителите се удължава до 10 октомври

Преброителите ще могат да посещават домакинствата, сградите и жилищата до 20.00 ч. на 10 октомври 2021 година. На заседанието си днес правителството промени Решение № 61 от 21 януари 2021 г. и удължи срока за обход на преброителите с една седмица.

Промяната се налага, тъй като удължаването на срока на онлайн преброяването до 30 септември и паралелното провеждане на изследването по двата метода създаде известни затруднения в организацията на процеса. Така след приключване на електронното преброяване оставаха само 3 дни, в които да бъдат преброени лицата, които не са попълнили електронна карта.

Удължаването на срока за преброяването ще осигури необходимото време преброителите да завършат дейностите си и да съберат цялата необходима информация в изпълнение на европейското и националното законодателство.

До края на електронното преброяване остава едно денонощие. Не пропускайте шанса си да се преброите онлайн. Включи се, защото си важен!

Кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира четиридневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода 15.09.2021 г. –18.09.2021 г. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

на 15.09.2021 г. (сряда)

от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“

от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, кв. „Виница“

на 16.09.2021 г. (четвъртък)

от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“

от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

на 17.09.2021 г. (петък)

от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, срещу бл.138

от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Вл. Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302

на 18.09.2021 г. (събота)

от 09:00 ч. до 14:00 ч. на адрес: гр. Варна, сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

 

Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи, луминисцентни тръби и други);

Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);

Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);

Мастила и замърсени опаковки;

Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!

 

Списък с одобрените кандидати за преброители, контрольори, придружители и резерви за Район „Владислав Варненчик“, община Варна, област Варна

Списък с одобрените кандидати за преброители, контрольори, придружители и резерви за Район „Владислав Варненчик“, община Варна, област Варна

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 11.07.2021 г. избори за народни представители на територията на Район „Владислав Варненчик“:

1. На 26.07.2021 г. от 10,00 ч. започва изплащане в брой на възнагражденията на членовете на комисии в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса);

2. Необходими документи – лична карта;

3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;

4. Работно време на касата от 09,00 ч. до 16,30 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.

5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път и представили удостоверение за банкова сметка, сумите ще бъдат преведени на 27.07.2021 г.

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за кв. 21 в СО „Ментеше“ по рег. №АУ076230ВЛ-012ВЛ/10.06.2021 г.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

ДО

 

АТАНАС ИВАНОВ, ПЛАМЕН ИЛИЕВ, ПЕНКА КОЛЕВА, ГАЛИНА ЕНЧЕВА, ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА, ИРИНКА ПЕТЛЕШЕВА, ПЕТРАНКА ВЛАСЕВА,СТАНИСЛАВА ВЛАСЕВА, „ТХ ИДЕЯ“ ЕООД, МЛАДЕН СЛАВОВ, ПЕТКО ДЕНКОВ, СТЕФАН МАРИНОВ

 

Собственици на ПИ 10135.4501.1101, 10135.4501.178, 10135.4501.1556, 10135.4501.1555, 10135.4501.1579, 10135.4501.1872, 10135.4501.1873, 10135.4501.1106, 10135.4501.2072

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви  съобщаваме, че със Заповед Г-130/ 21.05.2021 г. на Заместник-кмет на Община Варна е одобрен Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 21 и улична регулация от о.т.683 до о.т.684 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна.

Заповедта и одобреният план са изложени за разглеждане в Район „Вл. Варненчик” – бл. 302, вх. 17, Отдел „Устройство на територията”, етаж 4, стая 405.

Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Варна, чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният ПУП е публикуван на интернет страницата на Община Варна и на Район „Вл. Варненчик“.

 

Във връзка с рег. №АУ076230Вл-012Вл/10.06.2021 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обява чл.6 ВАРНА ТРАКС

O Б Я В А

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата, относно инвестиционно предложение „Изграждане на открит паркинг за коли и камиони“ в УПИ XLIII-593, 594, 595, 599, кв.32 по плана на ЗПЗ, Район „Владислав Варненчик, с възложител „ВАРНА ТРАКС“ АД.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 06.07.2021 г. (публикувано на 05.07.2021 г.)

 

 

 

 

Обучение с тестова машина за гласуване на изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

 

            Уведомяваме Ви, че във връзка с изборите за Народно събрание на 11 юли 2021 г., е налична тестова машина за гласуване и обучение на гласоподаватели.

            Обучението с тестовата машина  ще се проведе по следния график:

  • На 06.07.2021 г. (вторник) в пенсионерски клуб „Зора“, ЖК „Вл. Варненчик“, под бл. 206, с/у ДГ Приказка – от 9:00ч. до 10:00ч.
  • На 07.07.2021 г. (сряда) в пенсионерски клуб „Детелина“  ЖК „Вл. Варненчик“, ул. „Панайот Кърджиев“ №3, 2-ри етаж – от 9:00ч. до 10:00ч.

Съобщение за изработен Подробен устройствен план – План за регулация за ПИ 1401 в СО „Ментеше“

Съобщение за изработен Подробен устройствен план – План за регулация за ПИ 1401 в СО „Ментеше“

Съобщение за изработен Подробен устройствен план – План за регулация за ПИ 1428 в СО „Ментеше“

Съобщение за изработен Подробен устройствен план – План за регулация за ПИ 1428 в СО „Ментеше“