Актуално

ОТВОРЕНО Е КАНДИДАТСВАНЕТО ЗА ПРОГРАМАТА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I“

Уважаеми съграждани,

Методиката за кандидатстване и необходимите документи можете да изтеглите  от тук.

На нуждаещите от финансова подкрепа, прилагаме нужните документи за кандидатстване по програмата на община Варна за изготвяне на технически паспорт и енергийно обследване:

Анкетна карта

Заявление за финансиране на ТП и ОЕЕ_Варна

Процедура пред Община Варна

За допълнителни въпроси се обръщайте към нас:

1.   инж. Сашо Димитров – Заместник-кмет на имейл:  ssdimitrov@varna.bg и телефон: 575-739

2. Николай Тодоров – Главен юрисконсулт на имейл: ntodorov@varna.bg и телефон: 575-726

3.  Мира Миркова – Мл. експерт „Контрол по строителството“ на имейл: mmirkova@varna.bg и телефон: 575-721

ПУП-ПРЗ за УПИ LІ-1133,667 „за произв. скл. д-ст“, УПИ LII-669,1133 „за произв. скл. д-ст“ и УПИ LIII-670 „за призв. скл., адм., търг. и обсл. д-сти“, кв. 34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

Заповед №Г-479_02.12.2022г от Гл. Арх. на Общ. Варна

ПУП -ПРЗ за УПИ LI-1133,667, LII-669,1133, LIII-670, кв.34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ VII-1662 „за жилищно строителство“, кв. 45, по ПП на ПУП-ПРЗ за кв. 45, кв. 47 и кв. 48 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

Заповед №Г-477_02.12.2022г от Гл. Арх. на Общ. Варна

ПУП -ПРЗ за УПИ LI-1133,667, LII-669,1133, LIII-670, кв.34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

СЪОБЩЕНИЕ относно срока за подаване на заявления за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения (кладенци, сондажи, герани и други)

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме всички собственици на имоти на територията на административен район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, че крайният срок за подаване на заявления за регистрация на съществуващи водовземни съоръжения (кладенци, сондажи, герани и други) за задоволяване на собствени потребности е до 28 ноември 2025 г. (включително).

Заявления за регистрация (ОБРАЗЕЦ РГ2) могат да се подават и чрез Кмет на Район „Вл. Варненчик“, в деловодството на района с адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл.302, вх.17, като за подадените заявления се издава входящ номер.

На всеки 14 дни постъпилите в районната администрация заявления се предават на Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна.

ВАЖНО:

  • При подаване на заявление за регистрация не се дължи такса.
  • Към попълненото и подписано заявление не се подават други документи.

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на кампания по събиране на текстилни отпадъци 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълняваната от „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, съвместно с „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД дейност по проект “Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ще бъде позициониран мобилен пункт за събиране на излязъл от употреба текстил от домакинствата на 17.12.2022 г. (събота), на територията на Район „Вл. Варненчик“ – Районен парк (между заведение „Тавичката“ и ъгъла с училище ОУ „Свети Патриарх Евтимий“), в часовия интервал от 10:00 ч. до 13:00 ч.

      Графикът е оповестен и на сайта на проета – http://lifefortextilewaste.bg/

 

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна – Район „Вл. Варненчик”

 

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед 521/17.11.2022 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ I-31010,31011, XVI-31013,31038,31039, XII-31018, II-112, XV-169,6040,6041,6045, XIV-6038,6039, XI-328,6038, III-„за парк“, VIII-„за парк“, XVII-„тр.п.“, XXXIII-145 (в обхват ПИ 10135.4508.87, 10135.4508.110, 10135.4508.111, 10135.4508.112, 10135.4508.113, 10135.4508.119, 10135.4508.121, 10135.4508.122, 10135.4508.123, 10135.4508.136, 10135.4508.137, 10135.4508.143, 10135.4508.144, 10135.4508.175, 10135.4508.181, 10135.4508.187, 10135.4508.246, 10135.4508.299, 10135.4508.344, 10135.4508.345, 10135.4508.352, 10135.4508.353, 10135.4508.354, 10135.4508.355, 10135.4508.356, 10135.4508.357), кв.5 по Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Варна – Район „Вл. Варненчик”

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед 473/11.10.2022 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) план-извадка План за регулация и застрояване (ПРЗ) за УПИ ХIV-1141 (ПИ 10135.4501.1147) в кв. 26 от Предварителен проект на ПУП-ПРЗ на кв.26 по плана на СО „Ментеше“, Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна, приет с протокол № 21/21.07.2020 г., т. 63 на ЕСУТ.

 

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщаваме, че е издадена Заповед 474/11.10.2022 г. на Главен архитект на Община Варна за разрешаване изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ ХVI-„за парк“ (ПИ 10135.4508.104), кв.7 по Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), Район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

 

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ

 

 

ОТ 01 ДО 30 НОЕМВРИ 2022Г. СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛОГОДИШНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ /ПАВИЛИОНИ/, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОБЩИНКИ ТЕРЕН /чл.48, ал.1 от НУРППО по смисъла на чл.56 от ЗУТ/ ЗА СЛЕДВАЩАТА 2023Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ, ФОРМУЛЯР БСИД-06, СЕ ПОЛУЧАВА ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОНА. СЪЩОТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ МЕНЮ: „АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ“, РАЗДЕЛ: УСЛУГИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“, НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОНА.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА АКТУАЛНА СНИМКА НА ОБЕКТА.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 02.10.2022 година, избори за народни представители на територията на Район „Владислав Варненчик“:

1. На 13.10.2022 г. от 10,00 ч. в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса) ще започне изплащане в брой на възнагражденията на членовете на СИК;

2. Необходими документи – лична карта;

3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;

4. Работното време на касата е от 09,00 ч. до 16,30 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч. в следващите работни дни;

5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път и представили удостоверение за банкова сметка, сумите ще бъдат преведени на 12.10.2022 г.

ПУП-ПРЗ за УПИ ХIX-32,533, кв.3 по плана на ПЗ Планова

ПУП-ПРЗ за УПИ ХIX-32,533, кв.3 по плана на ПЗ Планова