Актуално

ПРЕБРОЯВАНЕ

преброяване

Акция за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Уважаеми съкварталци,

 

Уведомяваме Ви, че на 30 септември (петък) ще се проведе поредната акция за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Район „Владислав Варненчик“. Кампанията на община Варна е в дните от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. За целта ще бъдат разположени мобилни събирателни пунктове в морската столица.

Гражданите ще могат да предават безвъзмездно следните видове отпадъци:

– съдържащи живак (живачни термометри, луминесцентни тръби и др. подобни);

– лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);

– домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);

– мастила и замърсени опаковки;

– фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност).

В Район „Владислав Варненчик“ в петък – 30 септември от 13,45 до 17,30 ч. на паркинга срещу „Супермаркет 5“ до бл. 302 отново ще бъде разположен мобилен събирателен пункт. За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и за ограничаване риска за човешкото здраве и околната среда е забранено нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на опасните отпадъци.

Разполагането на мобилните пунктове ще става по следния график:   

28.09.2022 г. (сряда)

– от 9 до 12,45 ч., район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркингът на ул. „Цар Асен“;

– от 13,45 до 17,30 ч., район „Приморски“, кв. Виница;

 29.09.2022 г. (четвъртък)

– от 9 до 12,45 ч., район Аспарухово, пазарът на ул. „Моряшка“;

– от 13,45 до 17,30 ч., район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“;

30.09.2022 г. (петък)

– от 9 до 12,45 ч. район „Младост“, паркингът до газстанцията на ул. „Вяра“ срещу бл.138;

– от 13,45 до 17,30 ч. район „Владислав Варненчик“, паркингът до „Супермаркет 5“, срещу бл.302

 

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“

Информация относно дървесината, която се използва за битово отопление

ВЪЗ ОСНОВА НА ЧЛ. 6, АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА № 6 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2019 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА И КОНТРОЛА ВЪРХУ ДЪРВЕСИНАТА, КОЯТО СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ, ВИ ИНФОРМИРАМЕ:

 • Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания:
  1. да е суха*;
  2. да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
  3. да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
  4. да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.
 • Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.
 • Продавачът на дървесина за битово отопление задължително информира купувача към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажбата;
 • Минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина, съгласно Приложение към чл. 6, ал. 3 от Наредбата, са както следва: 
Вид на
дървесината
Размери
на дървесината
Период в месеци
твърди
широколистни
меки
широколистни
иглолистни
Обла небелена дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см 14 12 12
дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см 12 11 10
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см 13 12 11
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см 10 9 8
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см 7,5 7 7
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см 6 5,5 5
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см 5 4,5 4
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см 3,5 3,5 3,5
Цепена
или
фасони-
рана
дължина над 2 м 8 7,5 7,5
дължина от 1 до 2 м 6,5 5,5 5
дължина от 0,4 до 1 м 4,5 3,5 3
дължина до 0,4 м 3 3 2,5

*„Суха дървесина“ е дървесина с абсолютна влажност не повече от 30 %. (съгласно § 1 от Наредбата)

 • Спазването на изискванията за съхранение и използване на дървесина за битово топление е отговорност и задължение на лицата, които я ползват (съгласно чл. 8 от Наредбата).

ИЗБОРИ

РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ НА 17.09.2022 Г., РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ – СЛУЖБА „ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ И ЕСГРАОН“, СТАЯ № 4 (ЗАПАДНО КРИЛО), ЩЕ РАБОТИ ОТ 08:30 Ч.  ДО 17:30 Ч. ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯТЩ АДРЕС,  ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ  ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ДРУГО МЯСТО.

 

 

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Тестова машина за гласуване за изборите за Народно събрание

Уважаеми съграждани,

От днес – 13.09.2022 г. в западнато крило на Район „Владислав Варненчик“ е разположена тестова машина за гласуване за изборите за Народно събрание, които ще се проведат на 02.10.2022 г. Желаещите да се запознаят с работата на устройството и практически начина на гласуване може да го направят всеки делничен ден от 8:30 – 17:00, както и в съботите от 8:30 до 14:30 .

 

Съобщение за ПУП в ПАРКОВА ЗОНА

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

ДО

СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ

В ПАРКОВА ЗОНА ОП.3 (М. „МЕШЕЛИ ТЕПЕ“)

ДО ПАРК-МУЗЕЙ „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви съобщаваме, че със Заповед № Г-328/ 18.08.2022 г. на Главен архитект на Община Варна е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 10, кв. 11 и кв. 12 и ул. рег. от о.т.160 до о.т.161, между о.т. 132, о.т. 162 до о.т.170 и между о.т.140 и о.т.171 по Паркоустройствен и регулационен план с указан начин на застрояване на Паркова зона за обществено обслужване (ОП.3), район „Вл. Варненчик“, гр. Варна.

Заповедта и одобреният план са изложени за разглеждане в Район „Вл. Варненчик”– бл. 302, вх. 17, Отдел „Устройство на територията”, етаж 4, стая 405.

Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Варна, чрез Община Варна – Район „Вл. Варненчик“ с жалба в два еднообразни екземпляра.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният ПУП е публикуван на интернет страницата на Община Варна и на Район „Вл. Варненчик“.

 

С уважение,

 ИРИНА НЕДЕВА

Директор на дирекция УТОРК

 

9023 гр. Варна, ж.к.„Вл. Варненчик“ бл. 302, вх. 17; тел. +35952/ 57 57 36;

факс +35952/ 510 517, www.vladislavovo.bg

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО на 17.09.2022 г.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

КМЕТ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Приканвам всички собственици, ползватели и обитатели на имоти, попадащи в границите на Район „Вл. Варненчик“, да вземат активно участие в доброволческата инициатива „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ и отбелязване на Световния ден на почистването на планетата на 17.09.2022 г. (събота).

Проявилите желание да се включат в мероприятието, могат да получат ръкавици и чували за смет от 9.00 до 16.30 ч. в периода 12.09.2022г. – 16.09.2022г., в сградата на Район „Вл. Варненчик”, ст.103 „Екологичен контрол”. Тел. за връзка: 052/575 720, 0888/512 488

На 17 септември по въпроси, отнасящи се за почистването може да позвъните на тел. 0888/512 488.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ОТПАДЪЦИ:

 1. В контейнерите за битов отпадък и тези за разделно събиране на отпадъци от опаковки не се поставят отпадъци от почистването на мазета, тавани и общи части на сгради, строителни отпадъци от ремонтни дейности, опасни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, растителни отпадъци.
 2. За събиране на опасни отпадъци от домакинствата Община Варна има сключен договор с оползотворяваща организация. В тази връзка неколкократно в годината се провеждат кампании, при които на определени места в Района се разполага мобилна станция за приемане и последващо третиране на опасни битови отпадъци от домакинствата. Датата и часът на акцията ще се обявят предварително на сайта на Района.
 3. За събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване Община Варна има сключен договор за разделно събиране на излезли от употреба електродомакински уреди. В тази връзка гражданите могат да подават заявки от 8.30 ч. до 19.30 ч. на безплатен телефон 0800 14 100 и фирмата ще извози уредите директно от домовете им. Изхвърлянето на този вид отпадъци и на други опасни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.

 

Напомняме ВИ, че съгласно Наредбата за обществения ред на Община Варна:

Чл. 7. Поддържането на чистотата и естетичния вид на поземлени имоти, сгради, складове, гаражи, паркинги, паркоместа, пазари, строителни обекти и други, се осигурява от собствениците на обекти.

Чл. 8. Поддържането на чистота и естетичния вид около сградите, търговските обекти, в междублоковите пространства и на паркоместата е задължение на собствениците, съответно ползвателите, наемателите или обитателите, когато има такива.

Чл. 9. (1) Собствениците на обекти в сгради, съответно ползвателите, наемателите или обитателите, когато има такива, са длъжни:

 1. да почистват прилежащите към сградите площи и тротоари и сградите от сняг и ледени висулки, създаващи опасност;
 2. при техническа възможност да отведат конденза, отделящ се от отоплителните и климатични системи, така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, проходи, автомобилни рампи, тротоари и други площи за движение на граждани;
 3. да ги поддържат в добро състояние и в естетичен вид.

При констатиране на нарушения на НОР районната администрация ще предприеме мерки за санкциониране на нарушителите.

 

ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА!

 

Николай Костадинов

Кмет на Район „Вл. Варненчик“

Разяснителна кампания (Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина)

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина – със субтитри

Радио клипове за гласуване по настоящ адрес, гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина

Обявление за издадена Заповед № РД-22-7706-10122.08.2022 г. на Областен управител на област с административен център Варна

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.3 от ЗУТ за издадена Заповед № РД-22-7706-101/22.08.2022год. на Областен управител на област с административен център Варна, с която във връзка с искане вх. № РД-22-2600-79/19.04.2022г. от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) и на основание чл.150, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 135, ал. 3 и чл.124а, ал.3 от Закон за устройство на територията и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, е разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) включващ: Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I-14,28 “за пътнически терминал, обслужваща сграда, КПП, временни обслужващи сгради, инженерна и техническа инфраструктура, озеленяване и паркинг“, кв.3 по плана на летище Варна, одобрен със Заповед № РД-10-7706-51/17.02.2010 г., изменен със Заповед № РД-14-7700-2/05.03.2014г., Заповед № РД-16-7706-143/13.07.2016г. и Заповед № РД-21-7706-73/10.03.2021г. на областен управител на област с административен център Варна /представляващ поземлен имот с идентификатор 00182.307.40 по КККР на община Аксаково/ и Инвестиционен проект за обект: „Разширение на търговска зона на Терминал 2, летище Варна“.

Заповедта подлежи на оспорване на основание чл.145 от АПК, като индивидуален административен акт, пред Административен съд-Варна чрез Областен управител на област с административен център Варна с жалба в два еднообразни екземпляра, в 14-дневен срок от съобщаването й на основание чл.215, ал.4 от ЗУТ и във връзка с чл.149, ал.1 от АПК.

Обявлението е публикувано на електронната страница на Община Варна на 26.08.2022г. Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.

 

Съобщение до Мария Синан

Съобщение до Мария Синан