Актуално

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК
До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 04.04.2021 г. избори за народни представители на територията на Район „Владислав Варненчик“:
1. От 22.04.2021 г. от 10,00 ч. започва изплащане в брой на възнагражденията на членовете на комисии в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса);
2. Необходими документи – лична карта;
3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;
4. Работно време на касата от 08,30 ч. до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.
5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път, сумите ще бъдат преведени на 22.04.2021 г.
 

Съобщение относно кандидатстване за финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване.

Уважаеми съкварталци, уведомяваме Ви, че считано от 20.04.2021г., е възможно да кандидатствате с проекти за градинки по реда на Наредбата за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна или т.нар. „Наредба за градинките“.

 

Крайният срок за кандидатстване е 30.09.2021г., като за Ваше улеснение, условията и реда за участие са публикувани на електронната страница на Район „Вл. Варненчик“, както следва: »»»»

Обява в ДВ- СО „Балъм дере“

ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

 

ГРАФИК ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 03.04.2021 Г.

ГРАФИК ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК

Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 10 от ЗУТ съобщава, че изработеният проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с площ 40 ха е частично преработен, съгласно т. 15 по протокол №43 от 3.12.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Варна, съобразно уважените възражения.

Планът е изложен в Техническата служба – Район „Владислав Варненчик” –  Община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез Техническата служба – Район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

 

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ – брой 20 от 09 март 2021 г.

План за застрояване – преработен

План за регулация – преработен

СЪОБЩЕНИЕ за списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022 г.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме Ви, че до 30.06.2021 г. в районната администрация ще се изготвят списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022 г. на лица, с постоянен адрес на територията на Район ,,Вл. Варненчик”. Цената на м3 е 49.00 (четирдесет и девет лв.) лева без ДДС и без транспорт.

Записване: Район ,,Вл. Варненчик”, партер, стая 1 и на тел. 052/57 57 10

 

 

От районната администрация

СЪОБЩЕНИЕ за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира двудневна кампания за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

      на 05.03.2021 г.

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“;
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

на 06.03.2021 г.

 • от 09:00 ч. до 14:00 ч. в Район „Одесос: сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други);
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати/битова химия;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.

Обява във връзка с чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС относно инвестиционно предложение в ПИ с идентификатор 10135.4507.194,

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за авточасти и сондаж“, в ПИ с идентификатор 10135.4507.194, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 3157 кв.м, находящ се в местност „Атанас тарла“, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител Махмуд Мурей.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“ в секция „Обявления“ – „Обществен ред и контрол“, считано от 13.02.2021 г.  (публикувано на 12.02.2021 г.).

Обява по чл.4 относно ПИ с идентификатор 10135.73.164.6

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп  до уведомление за инвестиционно предложение свързано „Промяна предназначение и реконструкция на етаж от административна сграда в медицински център“, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.73.164.6, Район „Вл. Варненчик“ гр. Варна,  с възложители  Стефан Кисьов, Кателия Александров и Емил Ковачев. район „Владислав Варненчик“,

.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 13.01.2021г.  (публикувано на 12.01.2021г.)

СЪОБЩЕНИЕ във връзка с обявено първично огнище на псевдочума по птиците.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с обявено първично огнище на псевдочума по птиците – Нюкасълска треска в животновъден обект в гр. Варна и влошаване на епизоотичната ситуация по отношение на високопатогенна Инфлуенца (птичи грип) по птиците и с цел недопускане разпространението и ограничаване на заболяванията е необходимо стопаните, отглеждащи домашни птици, да спазват следните мерки:

 1. Отглеждането на домашните птици да е само в дворовете и да не се допуска излизането им от тях. Фуражите, с които се изхранват птиците, да се съхраняват на закрито.
 2. Не се разрешава разкриването на пазари, панаири, изложби и други събирания на домашни или други птици на цялата територия на Община Варна (в това число и на територията на район „Вл. Варненчик“).
 3. При всички случаи на отклонение в здравословното състояние или повишена смъртност при птиците, собствениците им незабавно да уведомят официалния ветеринарен лекар на Община Варна или кмета на района. Да не допускат контакт на хора и животни с умрелите птици.
 4. Собствениците на животновъдни обекти и стопаните, отглеждащи птици в „задните дворове“, да не допускат контакт между птици, живеещи в дивата природа и птици от фермите или стопанските им дворове.

 

ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА:

1.ОДБХ – гр. Варна: 052/600 871

2.РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“: 052/575 720