Актуално

Съобщение за одобрен ПУП

Съобщение

ГРАФИК за разполагане на мобилни пунктове за събиране на текстилни отпадъци

ГРАФИК за разполагане на мобилни пунктове за събиране на текстилни отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ за кампания по събиране на опасни отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира четиридневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода 23.06.2021 г. – 26.06.2021 г. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

      на 23.06.2021 г. (сряда)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“

на 24.06.2021 г. (четвъртък)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“

на 25.06.2021 г. (петък)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, срещу бл.138
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Вл. Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302

на 26.06.2021 г.(събота)

 • от 09:00 ч. до 14:00 ч. на адрес: гр. Варна, сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи, луминисцентни тръби и други);
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК
До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 04.04.2021 г. избори за народни представители на територията на Район „Владислав Варненчик“:
1. От 22.04.2021 г. от 10,00 ч. започва изплащане в брой на възнагражденията на членовете на комисии в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса);
2. Необходими документи – лична карта;
3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;
4. Работно време на касата от 08,30 ч. до 17,00 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.
5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път, сумите ще бъдат преведени на 22.04.2021 г.
 

Съобщение относно кандидатстване за финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване.

Уважаеми съкварталци, уведомяваме Ви, че считано от 20.04.2021г., е възможно да кандидатствате с проекти за градинки по реда на Наредбата за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна или т.нар. „Наредба за градинките“.

 

Крайният срок за кандидатстване е 30.09.2021г., като за Ваше улеснение, условията и реда за участие са публикувани на електронната страница на Район „Вл. Варненчик“, както следва: »»»»

Обява в ДВ- СО „Балъм дере“

ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

 

ГРАФИК ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 03.04.2021 Г.

ГРАФИК ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ОТ СИК

Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 10 от ЗУТ съобщава, че изработеният проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с площ 40 ха е частично преработен, съгласно т. 15 по протокол №43 от 3.12.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Варна, съобразно уважените възражения.

Планът е изложен в Техническата служба – Район „Владислав Варненчик” –  Община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез Техническата служба – Район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

 

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ – брой 20 от 09 март 2021 г.

План за застрояване – преработен

План за регулация – преработен

СЪОБЩЕНИЕ за списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022 г.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уважаеми съграждани,

 

Уведомяваме Ви, че до 30.06.2021 г. в районната администрация ще се изготвят списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2021/2022 г. на лица, с постоянен адрес на територията на Район ,,Вл. Варненчик”. Цената на м3 е 49.00 (четирдесет и девет лв.) лева без ДДС и без транспорт.

Записване: Район ,,Вл. Варненчик”, партер, стая 1 и на тел. 052/57 57 10

 

 

От районната администрация

СЪОБЩЕНИЕ за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира двудневна кампания за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.

Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

      на 05.03.2021 г.

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“;
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

на 06.03.2021 г.

 • от 09:00 ч. до 14:00 ч. в Район „Одесос: сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи и други);
 • Лакове и бояджийски материали;
 • Домакински препарати/битова химия;
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.