Актуално

Г-294 21.07.2022 г. ПУП-ПРЗ за УПИ LII-1030 „за произв. скл. д-ст“ и УПИ LІІІ-1030 „за произв. скл. д-ст“, кв. 34, по плана на ЗПЗ, гр. Варна

294-1

294-2

Г-293 21.07.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ХІII-16536 „ за жил. стр.“, кв. 65, по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 65 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

293

293-2

Съобщение – На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ е изработен проект за изменение по окончателния проект на ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере”

О Б Щ И Н А   В А Р Н А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за изменение на улична регулация от о.т.74 през о.т.75, 76, 77, 78, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 29 до о.т.21 – между кв.3, кв.6 и кв.4 по Окончателния проект на Подробен устройствен план (ПУП) –  План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, с площ 40 хектара.

Планът е изложен в Техническата служба – Район  „Владислав Варненчик” – Община Варна.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез Техническата служба – Район „Владислав Варненчик” – Община Варна.                     

ДВ бр. 45/17.06.2022г.

 

 

 

         

 

 

         

 

Обявление по чл.128, ал.1 и ал.11 от ЗУТ за преработен ПУП-ПРЗ на СО „Балъм дере“, обнародвано в ДВ -бр.39/27.05.2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 11 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за изменение на улична регулация от о.т.74 през о.т.75, 76, 77, 78, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 29 до о.т.21 – между кв.3, кв.6 и кв.4 по Предварителния проект на  Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, с площ 40 хектара.

Планът е изложен в техническа служба – Район  „Владислав Варненчик” – Община Варна.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

 

ДВ бр. 39/27.05.2022г.

ПР – 2022

ПЗ – 2022

 

 

         

 

 

         

 

Конкурс: „Пъстро и създадено с любов” 2022 г.

 

Надпревара за най-красива градинка в Район „Владислав Варненчик” за 2022-ра година.

 

Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

И тази година през месец май, отново организираме конкурс: „Пъстро и създадено с любов” за най-красивата градинка в Район „Вл. Варненчик”.

Регламентът е познат, но напомняме:

В конкурса могат да участват градинки или цветни пространства пред частни домове, жилищни и публични сгради, но само такива, които са естетически оформени и се поддържат чрез инициативата на хората.

Журито ще бъде от еколози и експерти по озеленяване. Снимките ще бъдат публикувани и във фейсбук страницата на Район „Вл.Варненчик https://www.facebook.com/RajonVladislavVarnencik/, където отново очакваме  приятелите ни от страницата, да бъдат активни и да дадат своя вот чрез харесвания на снимките.

Ще има много награди!

Победителите ще бъдат обявени на сайта на Района, а наградите ще се връчат лично от Кмета на Района на домоуправителите на етажната собственост.

Напомняме Ви, че това не е фотографски конкурс, а конкурс за градинка или междублоково пространство, затова нека снимките ви са не повече от три и максимално да разкриват красотата на сътвореното от вас. Предпочитат се общи планове, които да покажат, че те освен, че са  зелени, са пъстри и чисти.

Очакваме Ви в конкурса на Район „Вл.Варненчик”: „Пъстро и създадено с любов”!

Изпратете Вашите предложения на имейл адрес: vladislavovo_kmet@abv.bg или като лично съобщение на нашата фейсбук страница: https://www.facebook.com/RajonVladislavVarnencik/. до 12.00 ч. на 17-ти май.

ОБЯВЯВАНЕ НА ОКОЧАТЕЛНОТО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДСТВО И КАСА“

Протокол №5/10.03.2022г. на конкурсна комисия по Заповед №037/14.02.2022г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“

Съобщение за кампания по събиране на опасни отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

        Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира кампания за събиране, транспортиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода 16.03.2022 г. до 19.03.2022 г.

Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

      на 16.03.2022 г. (сряда)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул . „Цар Асен“;
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: Район „Приморски“, кв. „Виница“;
 • на 03.2022 г. (четвъртък)
 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. в Район „Аспарухово“: пазара на ул. „Моряшка“
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

на 18.03.2022 г. (петък)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, с/у бл.138;
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: Район „Вл. Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, с/у бл.302

на 19.03.2022 г. (събота)

 • от 09:00 ч. до 14:00 ч. на адрес: гр. Варна, сградата на Община Варна, до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

 

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

 • Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луменисцентни тръби и други);
 • Лакове и бояджийски материал (бои, лакове, политури, разтворители, лепила, разредители);
 • Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛ. ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДСТВО И КАСА“

Информация за дата. час и място на провеждане на конкурса

Система за оценяване на кандидатите и определяне на резултатите

Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП на ЕЛЕКТРА ПРОПЪРТИС ЕООД за Изграждане на бизнес сграда Platinium Tower

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на бизнес сграда-офис център Platinum Tower, магазини и надземен паркинг за обществено ползване“, в УПИ III-6, кв.1, ПИ 10135.4038.34, урбанизирана територия, с площ 5779 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, местност „Капелова градина“, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ЕЛЕКТРА ПРОПЪРТИС“ ЕООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 24.02.2022 г.  (публикувано на 23.02.2022 г.).

ОБЯВЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДСТВО И КАСА“

Спискък с допуснати кандидати

Спискък с недопуснати кандидати