Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС относно ИП от Юлия Юорданова 8 ЕООД

ОБЯВА

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп  до уведомление за инвестиционно предложение свързано с  „Разширение на съществуваща площадка за дейности с отпадъци“ с включване на нови дейности, по:

  • сортиране и рязане на отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки;
  • разглобяване на ИУЕЕО с неопасен характер;
  • увеличаване количествата на ОЧЦМ, ИУЕЕО, метални опаковки и смесени опаковки, в ПИ с идентификатор 10135.73.542, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 677 кв.м., Промишлена зона „Планова“, район „Владислав Варненчик“, в гр. Варна, с възложител „ЮЛИЯ ЙОРДАНОВА 8“ ЕООД .

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, за изразяване на становища от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 21.11.2019г.  (публикувано на 20.11.2019г.)