СЪОБЩЕНИЕ – План за регулация и застрояване на СО „Балъм дере”

О Б Щ И Н А   В А Р Н А

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

     На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 128, ал. 10 от ЗУТ, съобщаваме, че изработеният проект за Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на СО „Балъм дере”, район „Владислав Варненчик”, гр. Варна, с площ 40 хектара, като същият е частично преработен, съгласно т. 15 по Протокол № 15/22.11.2019 г. на Експертен Съвет по Устройство на Територията при Община Варна, съобразно уважените възражения.

Планът е изложен в техническа служба – Район  „Владислав Варненчик” – Община Варна.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

ДВ бр. 104/8.12.2020г.

План за застрояване

План за регулация