Обява във връзка с чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС относно инвестиционно предложение в ПИ с идентификатор 10135.4507.194,

ОБЯВА

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на склад за авточасти и сондаж“, в ПИ с идентификатор 10135.4507.194, урбанизирана територия, с НТП „За друг вид производствен, складов обект“, с площ 3157 кв.м, находящ се в местност „Атанас тарла“, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител Махмуд Мурей.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“ в секция „Обявления“ – „Обществен ред и контрол“, считано от 13.02.2021 г.  (публикувано на 12.02.2021 г.).