Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Община Варна на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 10 от ЗУТ съобщава, че изработеният проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на СО „Балъм дере“, район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с площ 40 ха е частично преработен, съгласно т. 15 по протокол №43 от 3.12.2019 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Варна, съобразно уважените възражения.

Планът е изложен в Техническата служба – Район „Владислав Варненчик” –  Община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен  срок от обнародването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез Техническата служба – Район „Владислав Варненчик” – Община Варна.

 

Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ – брой 20 от 09 март 2021 г.

План за застрояване – преработен

План за регулация – преработен