Съобщение за изработен Подробен устройствен план – План за регулация за ПИ 1428 в СО „Ментеше“

Съобщение за изработен Подробен устройствен план – План за регулация за ПИ 1428 в СО „Ментеше“