Обява чл.6 ВАРНА ТРАКС

O Б Я В А

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата, относно инвестиционно предложение „Изграждане на открит паркинг за коли и камиони“ в УПИ XLIII-593, 594, 595, 599, кв.32 по плана на ЗПЗ, Район „Владислав Варненчик, с възложител „ВАРНА ТРАКС“ АД.

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 06.07.2021 г. (публикувано на 05.07.2021 г.)