Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за кв. 21 в СО „Ментеше“ по рег. №АУ076230ВЛ-012ВЛ/10.06.2021 г.

ОБЩИНА ВАРНА – РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“

ДО

 

АТАНАС ИВАНОВ, ПЛАМЕН ИЛИЕВ, ПЕНКА КОЛЕВА, ГАЛИНА ЕНЧЕВА, ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА, ИРИНКА ПЕТЛЕШЕВА, ПЕТРАНКА ВЛАСЕВА,СТАНИСЛАВА ВЛАСЕВА, „ТХ ИДЕЯ“ ЕООД, МЛАДЕН СЛАВОВ, ПЕТКО ДЕНКОВ, СТЕФАН МАРИНОВ

 

Собственици на ПИ 10135.4501.1101, 10135.4501.178, 10135.4501.1556, 10135.4501.1555, 10135.4501.1579, 10135.4501.1872, 10135.4501.1873, 10135.4501.1106, 10135.4501.2072

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви  съобщаваме, че със Заповед Г-130/ 21.05.2021 г. на Заместник-кмет на Община Варна е одобрен Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за кв. 21 и улична регулация от о.т.683 до о.т.684 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна.

Заповедта и одобреният план са изложени за разглеждане в Район „Вл. Варненчик” – бл. 302, вх. 17, Отдел „Устройство на територията”, етаж 4, стая 405.

Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд-Варна, чрез Община Варна с жалба в два еднообразни екземпляра.

На основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ, одобреният ПУП е публикуван на интернет страницата на Община Варна и на Район „Вл. Варненчик“.

 

Във връзка с рег. №АУ076230Вл-012Вл/10.06.2021 г.