Обява във връзка с чл.4 от НУРИОВОС, относно ИП на ЕЛЕКТРА ПРОПЪРТИС ЕООД за Изграждане на бизнес сграда Platinium Tower

О Б Я В А

 

На основание  чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на бизнес сграда-офис център Platinum Tower, магазини и надземен паркинг за обществено ползване“, в УПИ III-6, кв.1, ПИ 10135.4038.34, урбанизирана територия, с площ 5779 кв.м, НТП „За търговски обект, комплекс“, местност „Капелова градина“, Район „Владислав Варненчик“, гр. Варна, с възложител „ЕЛЕКТРА ПРОПЪРТИС“ ЕООД.

Уведомлението е достъпно на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, считано от 24.02.2022 г.  (публикувано на 23.02.2022 г.).