СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „ГЛ. ЕКСПЕРТ „СЧЕТОВОДСТВО И КАСА“

Информация за дата. час и място на провеждане на конкурса

Система за оценяване на кандидатите и определяне на резултатите