Г-295 21.07.2022 г. ПУП план-извадка ПРЗ за УПИ ІII-1326 „жил. стр.“, кв. 50, по ПП на ПУП-ПРЗ на кв. 50 по плана на СО „Ментеше“, гр. Варна

295-1

295-2