Обявление за издадена Заповед № РД-22-7706-10122.08.2022 г. на Областен управител на област с административен център Варна

Община Варна разгласява с обявление по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.124б, ал.3 от ЗУТ за издадена Заповед № РД-22-7706-101/22.08.2022год. на Областен управител на област с административен център Варна, с която във връзка с искане вх. № РД-22-2600-79/19.04.2022г. от „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД за разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) и на основание чл.150, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 135, ал. 3 и чл.124а, ал.3 от Закон за устройство на територията и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, е разрешено изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) включващ: Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) на УПИ I-14,28 “за пътнически терминал, обслужваща сграда, КПП, временни обслужващи сгради, инженерна и техническа инфраструктура, озеленяване и паркинг“, кв.3 по плана на летище Варна, одобрен със Заповед № РД-10-7706-51/17.02.2010 г., изменен със Заповед № РД-14-7700-2/05.03.2014г., Заповед № РД-16-7706-143/13.07.2016г. и Заповед № РД-21-7706-73/10.03.2021г. на областен управител на област с административен център Варна /представляващ поземлен имот с идентификатор 00182.307.40 по КККР на община Аксаково/ и Инвестиционен проект за обект: „Разширение на търговска зона на Терминал 2, летище Варна“.

Заповедта подлежи на оспорване на основание чл.145 от АПК, като индивидуален административен акт, пред Административен съд-Варна чрез Областен управител на област с административен център Варна с жалба в два еднообразни екземпляра, в 14-дневен срок от съобщаването й на основание чл.215, ал.4 от ЗУТ и във връзка с чл.149, ал.1 от АПК.

Обявлението е публикувано на електронната страница на Община Варна на 26.08.2022г. Обявлението е за срок от 14-дни от дата на публикуване на сайта и поставянето на определените за това места в сградата на Община Варна.