СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ

 

 

ОТ 01 ДО 30 НОЕМВРИ 2022Г. СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛОГОДИШНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ /ПАВИЛИОНИ/, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОБЩИНКИ ТЕРЕН /чл.48, ал.1 от НУРППО по смисъла на чл.56 от ЗУТ/ ЗА СЛЕДВАЩАТА 2023Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ, ФОРМУЛЯР БСИД-06, СЕ ПОЛУЧАВА ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОНА. СЪЩОТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ МЕНЮ: „АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ“, РАЗДЕЛ: УСЛУГИ КЪМ ДИРЕКЦИЯ „БЮДЖЕТ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“, НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОНА.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА АКТУАЛНА СНИМКА НА ОБЕКТА.