ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ), изменен  – ДВ, бр. 16 от 2021 г., Община Варна уведомява за допусната очевидна фактическа грешка в текста на „чл. 128, ал. 1 … Продължете с четенето на ПУП – ПРЗ на СО „Балъм дере“