Oбява по чл.6, ал10 от НУРИОВОС за ИП от ВАРНА СКРАП ЕООД

ОБЯВА

 

На основание чл.6,ал.10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение за  „Извършване на дейности по събиране и временно съхраняване на :отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) до 3000т/г, негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) до 1000 т/г, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) до 1000 т/г, хартия и картон до 1000 т/г и пластмаси до 1500 т/г на съществуваща и действаща площадка за дейности с ОЧЦМ“ в поземлен имот с идентификатор 10135.4504.526, представляващ УПИ І-526 по плана на І-ви м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик“, гр. Варна“  с Възложител:  „ВАРНА СКРАП“ ЕООД.

 

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването.