Анкета за удовлетвореност

 АНКЕТА ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

 

Уважаеми клиенти, с настоящата анкета бихме искали да оцените степента си на удовлетвореност от административното обслужване в Район „Владислав Варненчик”, както и Вашите мнения и препоръки за подобряване на обслужването Ви!

1.Коя дирекция посетихте?

2.Колко време чакахте, за да Ви приемат?

3.Кой служител Ви обслужи?

 4.Какво е Вашето мнение за административното обслужване на принципа „едно гише”?

 Моля отбележете една оценка

1 – незадоволително   2 – задоволително   3 – добро   4 – много добро

 5.Как бихте оценили качеството на предложените Ви административни услуги?

 Моля отбележете една оценка

1 – незадоволително   2 – задоволително   3 – добро   4 – много добро

 6.Как бихте оценили компетенциите и действията на служителя, който Ви обслужва?

 Моля отбележете една оценка

1 – незадоволително   2 – задоволително   3 – добро   4 – много добро

 7.Вашите мнения и препоръки:

 

 

Молим dа ни изпращате попълнените анкети на електронна поща: vladislavovo@varna.bg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:…………….

БЛАГОДАРИМ ВИ!