Oбява във връзка с чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

Oбява във връзка с чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

 

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Район „Вл. Варненчик“ осигурява обществен достъп до информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно предложение  (ИП) свързано с „Изграждане на общежитие“, в ПИ с идентификатор 10135.4505.424, урбанизирана територия, с НТП „За друг обществен обект, комплекс“, с площ 1442 кв.м., район „Владислав Варненчик“, в гр. Варна, с възложител Стоян Казаков.

 

Документацията е на разположение в стая 103, ет.4, всеки ден от 9.00ч. до 12.00ч и от 13.30ч. до 16.30ч., и на интернет страницата на Район „Вл. Варненчик“, четиринадесет дни от датата на обявяването, считано от 04.02.2020г. (публикувано на 03.03.2020г.)