РЕГИСТЪР РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ /ГИ/

ДатаСтроежУПИИдентификаторКварталАдрес
05.02.2020Външно кабелно електрозахранване от трафопост /ТП/ №1533 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ІІ-444, кв.16, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", ІІ-ри м. р. (ПИ с идентификатор 10135.4505.444), гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІІ-444, кв.16, по плана на ж. к. "Вл. варненчик", ІІ-ри м. р. (ПИ с идентификатор 10135.4505.444), гр. Варна.ІІ-44410135.4505.44416гр. Варна, по плана на ІІ м. р.
19.12.20191.Реконструкция на ТП №1525. 2. Външно кабелно електрозахранване от ТП №1525 до кабелни шкафове тип ШК пред УПИ ХІ-274 /с идентификатор 10135.4505.360/, кв.17, по плана на ж. к. "Владислав Варненчик", ІІ-ри м. р., гр.Варна 3. Сградни отклонения от нови кабелни шкафове ШК-7-1 и ШК-7-2 до три табла ТЕПО.ХІ-27410135.4505.36017гр. Варна, по плана на ІІ м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
22.11.2019"Водопроводно отклонение за УПИ XLІV-1089, 607, кв.32 /ПИ с ид. 10135.4510.1097/, по плана на ЗПЗ, Район "Вл. Варненчик", гр.Варна"XLІV-1089, 60710135.4510.109732гр. Варна, по плана на ЗПЗ, Район "Вл. Варненчик"
18.11.2019"Водопроводно и канализационно отклонения за УПИ ІІІ-811 (идентичен с ПИ 10135.4505.409), кв.7, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик" ІІ м. р., гр.Варна"ІІІ-81110135.4505.4097гр. Варна, по плана на ІІ м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
11.11.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №1953 до ново електромерно табло /ЕТ/ пред УПИ Х-1143, кв.41(идентичен с ПИ 10135.4510.619), по плана на ЗПЗ, Район "Вл. Варненчик", Община ВарнаХ-114310135.4510.61941гр. Варна, по плана на ЗПЗ
16.09.2019Въздушни кабелни линии 0,4 кV електрозахранени от Трафопост /БКТП/ №2071 в поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1943 - 2 клона с 63 бр. нови стоманобетонни стълбове /СБС/, 10 бр. стоманотръбни стълбове /СТС/ и кабелна линия /КЛ/ 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.4501.797 до 2 броя разпределителни кутии тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.4501.799 и поземлен имот с идентификатор 10135.4501.1392, по плана на СО "Ментеше", гр.Варна10135.4501.799 и 10135.4501.1392гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
16.09.2019"Външни В и К връзки за УПИ ІІ-848-за подземен и надземен паркинг, кв.33 /с идентификатор №10135.73.174/, по плана на ж. к. "Владислав Варненчик", ІІ-ри м. р., гр.Варна"ІІ-84810135.73.17433гр. Варна, по плана на ІІ м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
29.07.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №989 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ІІІ-204, кв.15, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", ІІ м. р., бл.239 ( идентичен с ПИ 10135.4505.553), гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІІІ-204, кв.15, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", ІІ м. р., бл.239 ( идентичен с ПИ 10135.4505.553), гр. Варна.ІІІ-20410135.4505.55315по плана на ІІ м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
26.07.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ №745 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ХІ-307, кв.39, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", І м. р. (идентичен с ПИ 10135.4504.266), ул."Асен Разцветников" 19 а, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІ-307, кв.39, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", І м. р. (идентичен с ПИ 10135.4504.266), ул."Асен Разцветников" 19 а, гр. Варна.ХІ-30710135.4504.26639гр. Варна, по плана на І м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
15.07.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А при Трафопост /КТП/ №1884 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ ХІІ-260013, кв.10, по плана на Производствена зона "Метро" (идентичен с ПИ 10135.4507.320), гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІІ-260013, кв.10, по плана на Производствена зона "Метро" (идентичен с ПИ 10135.4507.320), гр.Варна.ХХІІ-26001310135.4507.320)10гр. Варна, по плана на Производствена зона "Метро"
15.07.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ №1532 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ V-882, кв.16, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", ІІ-ри м. р. ( идентичен с ПИ 10135.4505.448), гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-882, кв.16, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", ІІ-ри м. р. ( идентичен с ПИ 10135.4505.448), гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІ-666, 667, кв.16, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик", ІІ-ри м. р. ( идентичен с ПИ 10135.4505.449), гр. Варна.V-88210135.4505.44816гр. Варна, Ж.К.ВЛ.ВАРНЕНЧИК-II М.Р., по плана на ІІ-ри м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
24.06.2019"Въздушно кабелно електрозахранване от съществуваща разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ 10135.4501.2037, клон от Трафопост /БКТП/ №2071 с нови стоманобетонови стълбове /СБС/-7бр. до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.4501.2123, СО "Ментеше", Община Варна"10135.4501.2123гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
10.05.2019"Два броя нови кабелни линии от ТП №990 до 2 бр. нови кабелни шкафа пред УПИ VІІ-546, кв.16, (ПИ с ид. 10135.4505.450), по плана на ІІ-ри м.р., район "Владислав Варненчик", гр.Варна, резервни кабелни линии между тях и съществуващ кабелен шкаф пред ПИ с ид. 10135.4505.451, и от тях 2бр. нови кабелни линии до 2 бр. нови табла ТЕПО пред УПИ VІІ-546, кв.16"VІІ-54610135.4505.45016гр. Варна, по плана на ІІ-ри м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
15.04.2019Водопроводно отклонение за УПИ І-878 "за обществено обслужване", кв.34, по плана на ІІ-ри м. р., ж. к. "Вл. Варненчик", гр.Варна (ПИ с ид. 10135.4505.346)І-87810135.4505.34634гр. Варна, по плана на ІІ-ри м. р., ж. к. "Вл. Варненчик"
15.04.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ №970 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред ПИ 10135.4501.1071, СО "Ментеше", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.4501.1071, СО "Ментеше", гр.Варна10135.4501.1071гр. Варна, по плана на СО "Ментеше"
05.03.2019„ВЪНШНО КАБЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ ОТ ТРАФОПОСТ №1531 ДО ЕЛЕКТРОМЕРНО ТАБЛО ТИП ТЕПО С ДВЕ СЕКЦИИ В УПИ ІV-406, КВ.20 (ИДЕНТИЧЕН С ПИ 10135.4505.406), ПО ПЛАНА НА Ж. К. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“, ІІ М.Р., ГР.ВАРНА“ІV-40610135.4505.40620гр. Варна, по плана на ж. к. "Вл. Варненчик"
26.02.2019Канализационно отклонение за ПИ 10135.4510.26 по КК и КР на гр.Варна, община Варна10135.4510.26гр. Варна, по плана на ЗПЗ
15.02.2019Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ V-526, кв.1, идентичен с ПИ 10135.4505.3 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ VІІІ-240013, кв.5, идентичен с ПИ 10135.4024.82, по плана на м."Боклук Тарла", район "Вл. Варненчик", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0,4кV от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІІІ-240013, кв.5, идентичен с ПИ 10135.4024.82, по плана на м."Боклук Тарла", район "Вл. Варненчик", гр.ВарнаVІІІ-24001310135.4024.825гр. Варна, по плана на м."Боклук Тарла", ж. к. "Вл. Варненчик"