Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.56, ал.1 от ЗУТ на общински терен

БСИД 06 заявление поставяне на преместваем обект

БСИД 14 заявление-смяна на дейност