2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ
УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план

Кадастралните планове и регистрите (разписните списъци) към тях се поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти, по определен ред. Измененията се одобряват със заповед на кмета на общината, а за градовете с районно деление – на кмета на района. При влизане в сила на кадастралните карти на населените места, поддържането на кадастралните планове и регистри се извършва от Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

На основание на:

    • Закон за кадастъра и имотния регистър – §. 4, т. 2

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. За да се извърши услугата се представя документ за собственост на базата на които се променят данните в разписната книга

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052

Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 7 дни 5 дни 3 дни

За обикновена услуга 5 лв.

За бърза услуга 10 лв.

За експресна услуга 20 лв.