2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план може да се даде по искане и за сметка от заинтересувани лица – собственици на поземлени имоти, концесионери, лица, които имат право да строят в чужд имот по силата на закон, или други лица, определени в закон. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план на част от урбанизирана територия (с изключение на селищните образувания с национално значение) в обхват до един квартал, а в Столичната община и в градовете с районно деление – в обхват до три квартала, се дава със заповед на кмета на общината по предложение на главния архитект.

На основание на:

  • Закон за устройство на територията – чл. 124а

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Документ за собственост
  3. Предварителен договор за прехвърляне на собственост, или съгласие на всички заинтересува-ни.
  4. Скица-предложение.
  5. Задание по чл.125 от ЗУТ

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052

Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 30 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.