Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

Услуга:

  • Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

На основание на:

  • чл. 176а, ал. 5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ); чл. 15 и чл. 16 от Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Технически паспорт на хартиен носител – 2 бр.;
  3. Технически паспорт на електронен носител – 1 бр.;
  4. Копие от Разрешение за строеж или акт за узаконяване;
  5. Нотариално заверено пълномощно (когато документите се подават от пълномощник).

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052)820856
Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 7 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 20 лв.