2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

На основание на:

  • Закон за устройство на територията – чл. 145, ал. 5

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за собственост
  3. Актуална скица от СГКК– Варна;
  4. Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“ – (предоставя се служебно);
  5. Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва:
Част Архитектура Част Озеленяване Част ОВК
Част СК Част Геодезия Част ВОД
Част Ел. Част Геология Част Пътна
Част ВиК Част Енергийна ефективност Част Технология
Част Пожарна безопасност

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 1). Жилищна сграда – 30 дни (4,05 лв./км. м. не по-малко от 50лв.)
  • 2). Нежилищна сграда – 30 дни (8,10 лв./км. м. не по-малко от 50лв.)
  • 3). Преустройство и реконструкция вкл. промяна предназначение – 14 дни – 50% от т.1 или т.2 не по-малко от 40лв.