2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

 • 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

При промяна на инвестиционните намерения след издаване на разрешението за строеж се допускат само несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект. Всички изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения  се допускат само след разрешение.

Допустими съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект, са отклонения които:

 • променят строителната конструкция и вида на конструктивните елементи и/или натоварванията;
 • нарушават предвижданията на проекта, като се променя предназначението на обекти, отнемат се или се изменят съществено общи части на строежа или инвестиционното намерение се променя за етапно изграждане;
 • променят вида и местоположението на общи инсталации и уредби в сгради и съоръжения;
 • променят вида, нивото, местоположението и трасето на преносни и довеждащи проводи и съоръжения до урбанизираните територии и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и на комуникационно-транспортните мрежи и съоръжения и на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци.

На основание на:

 • Закон за устройство на територията – чл. 154, ал. 1; чл. 154, ал. 5

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за собственост
 3. Актуална скица от СГКК– Варна;
 4. Копие от действащ ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен „вярно с оригинала“ – (предоставя се служебно);
 5. Три екземпляра от инвестиционен проект, както следва:
  Част Архитектура Част Озеленяване Част ОВК
  Част СК Част Геодезия Част ВОД
  Част Ел. Част Геология Част Пътна
  Част ВиК Част Енергийна ефективност Част Технология
  Част Пожарна безопасност
 6. Доклад за оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите (ОСИП);
 7. Документи и актове по „Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството” – ако има такива;
 8. Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
 9. Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на закона за опазване на околната среда (когато има промяна на функцията и предназначението)
 10. Разрешение за строеж №…………../………………………г..- оригинал;

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

 • 14 дни – с оценка за съответствието – като комплексен доклад
 • 30 дни – с оценка за съответствието – приета от експертен съвет

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.