2112 Издаване на разрешение за строеж

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2112 Издаване на разрешение за строеж

Разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква. Допуска се разрешение за строеж да се издаде въз основа на одобрен идеен проект при условията на чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията. Разрешението за строеж се издава едновременно с одобряването на инвестиционния проект, когато това е поискано в заявлението. Разрешение за строеж на обекти в защитени територии за опазване на културното наследство се издава при спазване разпоредбите на Закона за културното наследство.

На основание на:

  • Закон за устройство на територията – чл. 148

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Документ за собственост – копие;
  3. Констативен акт за наличие на дървесна растителност в имота;
  4. Договор в нотариална форма със собствениците (при необходимост);
  5. Одобрен технически или работен инвестиционен проект;
  6. Решение или оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ).

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 7 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 100 лв.