Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж от техническата инфраструктура/УТ-38

Услуга:

  • Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж от техническата инфраструктура/УТ-38

Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж от техническата инфраструктура/УТ-38

На основание на:

  • чл. 176а, ал. 5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ); чл. 15 и чл. 16 от Наредба 5 за техническите паспорти на строежите.

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;
  2. Технически паспорт на хартиен носител – 2 бр.
  3. Технически паспорт на електронен носител – 1 бр.
  4. Копие от Разрешение за строеж или акт за узаконяване

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 7 дни

Такса – 20 лв. съгласно НОАМТЦУТОВ Приложение №1