УТ-42 Издаване на заповед за възстановяване право на собственост

Услуга:

 • УТ-42 Издаване на заповед за възстановяване право на собственост

До одобряване на кадастралните планове и кадастралните регистри (разписните списъци) към тях, скиците на недвижимите имоти се издават и поддържат от общинската администрация, като в тях се отразяват всички настъпили изменения в недвижимите имоти.

На основание на:

 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Решение за възстановяване право на собственост, влязло в законна сила
  (от Поземлена комисия, Общинска поземлена комисия, Общинска служба „Земеделие“)
 3. Удостоверение за наследници – (предоставя се служебно)
 4. Копие от скица от СГКК
 5. Съдебно решение
 6. Пълномощно

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

 • 20 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса 50 лв.