2518 Изменение на план на новообразувани имоти

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2518 Изменение на план на новообразувани имоти

Изменение на план на новообразувани имоти се прави при съществени непълноти и грешки, по предложение на съда за делба на имота, при съгласие на всички пряко заинтерисувани собственици.

На основание на:

  • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (Загл. изм. – ДВ, бр. 14 от 2015 г.) – §. 4к, ал. 8, т. 1,2,3
  • Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – чл. 28в, ал. 2

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Проект за изменение на ПНИ (окомплектовано от лицензирана фирма) – 3бр. папки
  3. Документ за собственост (Нотариален акт, решение на ПК)
  4. Удостоверение за наследници (предоставя се служебно)
  5. Съдебно решение

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

  • 30 дни

За услугата се заплаща фиксирана цена на стойност 50 лв.