УТ-46 Издаване на Заповед за придобиване право на собственост

Услуга:

 • УТ-46 Издаване на Заповед за придобиване право на собственост

Издаване на Заповед за придобиване право на собственост

На основание на:

 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – § 4а от ПЗР.

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Документ за собственост на имот
  (нотариален акт, удостоверение за предоставено право на ползване и др.)
 3. Заповед за одобряване на оценка на земя, влязла в законна сила
 4. Оценителен протокол
 5. Банкови бордера
 6. Копие от скица от СГКК
 7. Съдебно решение
 8. Пълномощно (ако е необходимо)

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

 • 30 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 50 лв.