2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

На основание чл.156б от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е необходимо след влизане в сила на Разрешение за строеж и преди откираване на строителна площадка да бъде одобрен План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве в зависимост от типа на строежа.

На основание на:

  • Закон за устройство на територията – чл. 156б

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Разрешение за строеж (№ и дата) осигурява се служебно
  3. Част: План за безопасност и здраве – 3 екземпляра
  4. Част: Временна организация за безопасност на движението – 3 екземпляра (когато е приложимо)
  5. Копие на договор за изграждане на обект, общинска собственост (когато е приложимо)
  6. Копие на пълномощно (при необходимост) и оригинал за сверяване с копието

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

 

  • 14 дни

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 30 лв.

Такса за одобряване на план за безопасност и здраве – 30.00 лв.

Такса за одобряване на план за управление на строителните отпадъци – 25.00 лв.