2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение
Извършва се проверка на данните в регистъра за населението и се издава Удостоверение за правно ограничение по образец (Приложение № 8 от Наредбата).
Видът на правното ограничение може да бъде: „пълно запрещение“, „ограничено запрещение“, „лишен от родителски права“ или „ограничени родителски права“. Когато в регистъра на населението няма данни за наложено правно ограничение на лицето в удостоверението  се вписва само текста „няма“.

На основание на:

  • Закон за гражданската регистрация – чл. 24, ал. 1
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12
  • Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване – чл. 25, ал. 1, т. 1
  • Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл. 8, ал. 1, т. 2
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 17

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Документ за самоличност
  3. Пълномощно – изрично и с нотариална заверка на подписа на упълномощителя в случай, че заявителят не е титуляр

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 13

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Удължено работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време без прекъсване за обедна почивка, отнася се за служителите от ЦАО. За всички останали служители важи работното време на администрацията. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Срок за предоставяне:

  • 7 дни 3 дни 1 ден

За обикновена услуга 3 лв.

За бърза услуга 5 лв.

За експресна услуга 10 лв.