2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

 • 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес

Ще Ви бъде издадено  удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация – чл. 96; чл. 99
 • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8
 • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 23
 • Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация – чл. 138, ал. 2

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Адресна карта за настоящ адрес
 3. Уведомително писмо от МВР за разрешено постоянно пребиваване или удостоверение от МП за придобито българско гражданство (за чужденци)
 4. Документ за собственост; договор за ползване на имота за жилищни нужди; декларации по чл.92, ал.3 и чл.92, ал.6 от ЗГР за съгласие на собственика на имота за извършване на адресна регистрация по постоянен адрес; настанителна заповед или договор за наем за лица настанени в държавни или общински жилища; договор за предоставяне на социални услуги; договор за настаняване в специализирани институции
 5. Ксерокопие от нотариален акт или ксерокопие от договор за ползване на имота за жилищни нужди
 6. Документ за самоличност
 7. Декларация по чл. 92, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 13

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Удължено работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време без прекъсване за обедна почивка, отнася се за служителите от ЦАО. За всички останали служители важи работното време на администрацията. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Срок за предоставяне:

 • Веднага

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 2 лв.