Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Category Archives: Актуално

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., дежурен екип в Район “Владислав Варненчик” ще работи извънредно в събота – 14 октомври 2023 г., от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., дежурен екип в Район “Владислав Варненчик” ще работи извънредно в събота – 14 октомври 2023 г., от 8.30 ч. до 17.00 ч.

На тази дата изтича крайния срок за подаване на:

– заявление от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия;

– заявление от избирател, който желае да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес;

(Заявлението се подава от избирател, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 14 октомври 2023 г., пред органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по настоящия адрес на избирателя.)

СПРАВКА В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

Уважаеми Съграждани,

Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция през Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/  

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ, И СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДИ ИЛИ ОТДЕЛНИ ВХОДОВЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” – ОБЩИНА ВАРНА

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ,

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ,

И СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДИ

ИЛИ ОТДЕЛНИ ВХОДОВЕ В РЕЖИМ

НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”

ОБЩИНА ВАРНА 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съгласно чл.19, ал.1-3 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), изпълнителният орган на етажната собственост е УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ (ал.1), който се избира за срок ДО 2 (ДВЕ) ГОДИНИ (ал.2), като УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ се състои от нечетен брой членове, определен с РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, но не по-малко от трима (ал.3).

Съгласно чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗУЕС, избор на нов УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ се провежда НЕ ПО-КЪСНО ОТ ДАТАТА НА ИЗТИЧАНЕТО НА МАНДАТА МУ  по чл.19, ал.2 (ал.1), като последно избраният УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ продължава да изпълнява функциите си до избора на нов УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ (ал.2).

Съгласно чл.21, ал.4 от ЗУЕС, при нововъзникнала етажна собственост избор на УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ се провежда в 6 (ШЕСТ)-МЕСЕЧЕН СРОК от въвеждането на сградата в експлоатация.

І. Във връзка с горецитираните разпоредби (чл.19, ал.1-3 и чл.21, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗУЕС) ВИ УВЕДОМЯВАМ СЛЕДНОТО:

 1. На основание чл.46б от ЗУЕС, УПРАВИТЕЛИТЕ / ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост, които са на територията на Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна, са задължени в ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ИЗБИРАНЕТО ИМ ДА ПОДАВАТ УВЕДОМЛЕНИЕ за това в районната администрация. Уведомлението следва да съдържа имената, електронната поща, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, адрес в страната и копие на протокол за избор на управителен съвет (управител), заверено с полагане на надпис „Вярно с оригинала” и приложенията към него.

УВЕДОМЛЕНИЕТО по чл.46б от ЗУЕС задължително се подава в едномесечен срок от вземане на РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА:

 • ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ на нововъзникнала етажна собственост, съгласно чл.21, ал.4 от ЗУЕС;
 • ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ на етажната собственост за нов 2 (две)-годишен срок, съгласно чл.19, ал.2 от ЗУЕС;
 • ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на етажната собственост (при избор на нов председател или член), преди да е изтекъл 2 (две)-годишния му мандат по чл.19, ал.2 от ЗУЕС.
 1. В случай, че УПРАВИТЕЛИТЕ / ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ вече са подали УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.46б от ЗУЕС в нормативно определения срок и не е възникнало друго основание за подаване на уведомление (по чл.46б от ЗУЕС), към настоящия момент за същите не е налице задължение за подаване на НОВО УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.46б от ЗУЕС.
 2. На основание чл.21, ал.1 от ЗУЕС, УПРАВИТЕЛИТЕ / ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ, чийто 2 (две)-годишен мандат по чл.19, ал.2 от ЗУЕС предстои да изтече или вече е изтекъл, са длъжни в най-кратък срок да проведат избор за нов УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ на етажната собственост и в едномесечен срок от избора да подадат УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.46б от ЗУЕС.
 3. На основание чл.11 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (Наредба №РД-02-20-8/ 11.05.2012г.), законно избраните ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ са длъжни в едномесечен срок от извършването на промяна в състава на управителните съвети да подадат УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.46б от ЗУЕС в администрацията на Район „Вл. Варненчик“.
 4. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПРОМЯНА В СЪСТАВА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ, за която ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ не са подали УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.46б от ЗУЕС в нормативно определения срок (едномесечен от извършване на промяната), същите следва да подадат уведомление за промените в най-кратък срок, но не по-късно от един месец след датата на обявяване на настоящото съобщение – 09.2023г.
 5. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ, който не подаде УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.46б от ЗУЕС в районната администрация, се наказва с ГЛОБА, съгласно чл.56, ал.3 от ЗУЕС.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛИТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ, УЧРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ЗУЕС В СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”

Съгласно чл.2, ал.1 и ал.3 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г., на вписване В РЕГИСТЪРА подлежат всички СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ, учредени по реда на ЗУЕС (ал.1), като В РЕГИСТЪРА СЕ ВПИСВАТ наименованието на сдружението, неговият адрес, срокът, за който е учредено, предметът на дейност, представените идеални части в сдружението, имената и адресът на членовете на управителния съвет (управителя) и начинът на представителство (ал.3).

Съгласно чл.9 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г., ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛЯТ на сдружението на собствениците УВЕДОМЯВА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ВСЯКА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА по чл.2, ал.3 от наредбата, като УВЕДОМЯВАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ НАСТЪПВАНЕ НА ПРОМЯНАТА. Към уведомлението (приложение №5 към чл.9 от наредбата) се прилагат документи, удостоверяващи промяната.

ІІ. Във връзка с цитираните разпоредби (чл.2, ал.2 и ал.3, и чл.9 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г.) Е НЕОБХОДИМО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ / УПРАВИТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИ да:

 1. На основание чл.9 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г., ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ / УПРАВИТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИ са длъжни в 14-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата по чл.2, ал.3 от същата наредба да подадат в администрацията на Район „Вл. Варненчик“ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ (съгласно Приложение №5 към чл.9 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г.).
 2. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА по чл.2, ал.3 от Наредба №РД-02-20-8/11.05.2012г., за която ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ / УПРАВИТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИ не са подали УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.9 от наредбата в нормативно определения срок (14-дневен от настъпване на промяната), същите следва да подадат УВЕДОМЛЕНИЕТО за настъпилите промени в най-кратък срок, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни след датата на обявяване на настоящото съобщение – 09.2023г.
 3. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ / УПРАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИ, който не заявява за вписване обстоятелства, подлежащи на вписване в публичния регистър по чл.44 от ЗУЕС, както и промените в тях, се наказва с ГЛОБА, съгласно чл.56, ал.2 от ЗУЕС.

 

Повече информация може да получите в сградата на Район „Вл. Варненчик”, находяща се на адрес: гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, бл.302, вх.17, в стая №201 на ет.2, с тел. 052 / 575 727 – Р. Станоева (по въпроси относно етажната собственост) и в стая №306 на ет.3, с тел. 052 / 575 726 – Н. Тодоров (по въпроси относно сдружения на собствениците по ЗУЕС).

 

КМЕТ НА РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“

 

(Публикувано на 12.09.2023г.)

Kампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

           Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира четиридневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода 04.10.2023 г. – 07.10.2023 г. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

      на 04.10.2023 г. (сряда)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, кв. „Виница“

на 05.10.2023 г. (четвъртък)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Одесос“, плоюад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

на 06.10.2023 г. (петък)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, срещу бл.138
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Вл. Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302

на 07.10.2023 г.(събота)

 • от 09:00 ч. до 16:30 ч. на адрес: гр. Варна, сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

 

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

 • Живак и живаксъдържащи уреди (живачни термометри, прекъсвачи, луминисцентни тръби и други);
 • Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури,разтворители, лепила, разредители);
 • Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)

 

         Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО

„ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО“ на 16.09.2023 г. (събота)

ПОД НАДСЛОВ „ГОТОВИ СМЕ“

 

            Районната администрация приканва обществени организации, фирми, домоуправители, собственици и наематели на търговски и строителни обекти и всички притежатели на жилищни, нежилищни и земеделски имоти, намиращи се на територията на Район „Вл. Варненчик”, да вземат активно участие в почистването на прилежащите територии на имотите и замърсените площи в района. Във връзка с това  всички граждани, проявили желание да участват в кампанията, могат да получат  ръкавици и торби за смет от 9.00 до 16.30 ч. в периода 11.09.2023 г. – 15.09.2023 г., в сградата на Район „Вл. Варненчик”, стая 103, „Екологичен контрол” .

тел. за връзка: 052/575 720, 0888/512 488

На 16 септември по въпроси, отнасящи се за почистването може да позвъните на тел. 0888/512 488

 

ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА! НЕКА БЪДЕМ ДОБРИЯТ ПРИМЕР!

                                                  

                                                                                         Николай Костадинов

                                                                                        Кмет на Район „Вл. Варненчик“

Повишаване на информираността относно Африканската чума по свинете (АЧС)

СЪОБЩЕНИЕ

 

                    Уважаеми жители на район „Владислав Варненчик“,

 

Уведомяваме Ви, че Министерството на земеделието и храните (МЗХ), ни призовават да се включим в ежегодната кампания на Европейския орган по безопасност на храните за повишаване на информираността относно Африканската чума по свинете (АЧС). В резултат на усилията през предходните четири години по изпълнение на Плана за контрол и предотвратяване разпространението на АЧС, в България няма регистрирани нови огнища.   

Същевременно настоящият летен сезон се явява рисков за разпространение на АЧС, тъй като огнища на заболяването са установени при диви и домашни свине в съседните ни държави (Румъния, Сърбия, Северна Македония и Гърция).

Във връзка с гореизложеното Ви информираме, че на сайта на Европейския орган по безопасност на храните са налични материали на български език, относно симптомите на АЧС, както и обща информация за превенция: https://multimedia.efsa.europa.eu/asf/#/bg/

Достъпни и адаптирани за България видеоматериали относно необходимите мерки за био-сигурност в стопанствата са налични на адрес:

https://namrb.org/bg/aktualno/kampaniya-ada-sprem-afrikanskata-tchuma-po-svinetev-2023-g

СЪОБЩЕНИЕ относно позициониран мобилен пункт за събиране на излязъл от употреба текстил от домакинствата в събота на 19.08.2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълняваната от „ЕВРОТЕКС“ ЕООД, съвместно с „ЕКО ЛОГИСТИК А“ ЕООД дейност по “Демонстриране на система за разделно събиране на текстилни изделия, повторна употреба и изработка на килими от негоден за повторна употреба текстил“, ще бъде позициониран мобилен пункт за събиране на излязъл от употреба текстил от домакинствата на 19.08.2023 г. (събота), на територията на Район „Вл. Варненчик“ – паркинга пред бл.20, до бариерата на пазара в часовия интервал от 10:00 ч. до 13:00 ч.

    Графикът е оповестен и на сайта на проета – http://lifefortextilewaste.bg/

      Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!

РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

ОКОНЧАТЕЛНО КЛАСИРАНЕ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“  В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“ ПРИ РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ – 29.06.2023 г.

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ В ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ“ ПРИ РАЙОН „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” – 26.06.2023 г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ/НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА” – 19.06.2023 г.

На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител (ЗДСл) и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл), със Заповед №177/01.06.2023г. на Кмета на Район „Вл. Варненчик“ при Община Варна е обявен конкурс за длъжността:

„Началник на отдел „Устройство на територията”

в Дирекция „Устройство на територията, обществен ред и контрол“

на Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността.

 1. Минимални изисквания:
  • Правоотношение: служебно.
  • Минимална степен на завършено образование: висше, образователно-квалификационна степен: бакалавър, професионално направление: архитектура, строителство и геодезия, област: технически науки (съгласно чл.7, ал.1, т.6 от ЗДСл).
  • Минимален професионален опит: 3 (три) години.
  • Минимален ранг: ІІІ младши.
 2. Специфични изисквания: съответствие с изискванията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл.
 3. Допълнителни изисквания: ориентация към резултати, работа в екип, фокус към клиента (вътрешен/външен), комуникативна компетентност, професионална компетентност, управленска компетентност и дигитална компетентност.

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, даващи предимство.

 1. Работа със специализиран софтуер – „Auto CAD“.
 2. Познаване на действащото българско законодателство и в частност – нормативната уредба, касаеща изпълнението на функциите на длъжността, както и познаване на общите правила за оформяне на документи в администрацията.
 3. Български граждани, преминали срочна служба в доброволния резерв (съгл. чл.59, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България), се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация, при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

ІІІ. Описание на длъжността, информация за администрацията и формиране на заплата.

Ръководна длъжност в административно звено (отдел), с функции по планиране, организация, контрол, координация и методическо напътствие на служителите от звеното в областта на дейностите, свързани с инженерната инфраструктура, благоустройството и комуналното стопанство, изработването на подробни устройствени планове, регистрацията на строежи, геодезията и поземлената реформа. Съгласно структурата на администрацията, длъжността попада в Дирекция „Устройство на територията, обществен ред и контрол“ на Район „Владислав Варненчик“ при Община Варна, като в обхвата на възложените функции са включени следните задължения:

 • познаване и прилагане на законовата уредба, подзаконовите нормативни актове и наредбите на Общински съвет (ОбС) – Варна, свързани с предмета на дейност на отдела (в това число ЗУТ, ЗКИР, ЗСПЗЗ, ППЗСПЗЗ, други закони и кодекси, подзаконови нормативни актове и решения на ОбС – Варна, както и указания на МРРБ, ДНСК, РДНСК и други органи); установяване на промени в нормативната уредба и свеждане на същите до знанието на служителите; упражняване на контрол за спазване на нормативните разпоредби в рамките на правомощията на районната администрация;
 • планиране, организация, разпределяне, контрол и координация на работата на служителите в отдела (включително на извършваните от тях контролни дейности); административно, професионално и методическо ръководство на изпълнението на дейностите, ежедневно разпределяне на постъпилите преписки по компетентност между служителите с оглед изпълнение на предлаганите от отдела административни услуги; упражняване на контрол по отношение на движението и последващото развитие на образуваните преписки и на първичната обработка на издаваните индивидуални административни актове (ИАА) и други документи по установения нормативен ред; координация и контрол за законосъобразно, ефективно и своевременно изпълнение на постоянните и текущите задачи, окомплектоването и движението на преписките по обжалвани ИАА; отговорност за архивиране на делата в отдела и изготвяне при необходимост на отчети за дейността му;
 • изготвяне и отразяване на промени в длъжностните характеристики на служителите в отдела, при възникване на допълнителни задължения, произлезли от нормативни документи, решения и др.; участие в разработването на годишни работни планове и оценяване на служителите, съгласно НУРОИСДА; изготвяне на личен план за обучение на пряко подчинените служители, съобразно индивидуалните им нужди; упражняване на контрол за изпълнение на възложените на служителите задачи и за спазване на вътрешните правила, трудовата дисциплина и недопускането на корупционни практики;
 • планиране, координиране и контрол на законосъобразното изпълнение в срок на строителни програми, благоустрояване и поддържане на ниското строителство, уличните настилки и тротоари, възложени от Община Варна, чрез Главен инженер и съответните служители, отговарящи за тези дейности; възлагане на проверки по изпълнението на важни обекти на територията на района; организиране на навременно изготвяне на схемите по НУРППО на Община Варна; заявяване на разходи, във връзка с утвърдената счетоводна политика на Община Варна и контрол за прилагането при актуализация на цените на услугите, извършвани от администрацията; извършване на действия в Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), съгласно ежегодна заповед на Кмета на Района; подпомагане и съдействие на органите на местната и държавната власт, при законосъобразно осъществяване на техните правомощия и задължения; участие в РЕСУТ и ЕСУТ (при необходимост), в комисии по заповеди на Кмета на Района и/или Кмета на Община Варна; изпълнение на допълнително възложени задачи от директора на дирекцията и ръководството на Района.

Основната месечна заплата се определя от органа по назначаване в рамките на минималния и максималния размер на основната месечна заплата по ниво и степен в левове за длъжността, съобразно Приложение №1 „Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени“ по към чл.3, ал.2 и разпоредбите на чл.8 и чл.9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, квалификацията и професионалният опит на спечелилия конкурса кандидат (съгласно чл.67, ал.4 от ЗДСл) и вътрешните правила за работните заплати, утвърдени в районната администрация.

Минимален размер на основната месечна заплата за обявената длъжност: 1500,00 лв. 

ІV. Начин за провеждане на конкурса:

 1. Тест за познания в професионалната област на длъжността и относно администрацията.
 2. Интервю.

V.  Допълнителна информация за начина на провеждане:

Необходимо познаване на приложимата нормативна уредба в професионалната област на длъжността, съгласно утвърден списък с нормативни актове.

VІ. Място и срок за подаване на документи.

 1. Област, община, населено място: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна.
 2. Адрес и електронна поща за подаване на документи:

– гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик”, бл.302, вх.17, административна сграда на Район „Вл. Варненчик”, приземен етаж, Център за административно обслужване, стая №1 „Деловодство“, от 8:00 до 17:00 часа;

– електронен адрес: / vladislavovo@varna.bg /, в този случай заявлението за участие и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл, трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис (съгласно чл.17, ал.6 от НПКПМДСл).

 1. Документи за участие се подават:

3.1. Лично от кандидата.

3.2. Чрез пълномощник – в този случай се прилага попълнено и подписано пълномощно по образец, находящ се на последната страница на Приложение №3 „Заявление за участие в конкурс“ към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл

3.3. В 10 (десет)-дневен срок, считано от деня следващ датата на публикуване на обявлението за конкурса.

 1. Лице за контакт: Д. Петкова, тел. 052 / 57 57 35; Н. Тодоров, тел. 052 / 57 57 26;
 2. Краен срок за подаване на документи: 12.06.2023 г., до 17:00 часа.
 3. Ден на публикуване: 02.06.2023 г.
 4. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци и други съобщения:

– https://www.vladislavovo.bg/

– информационно табло, находящо се в източния вход на сградата на Район „Вл. Варненчик”.

VІІ. Документи и образци за кандидатстване.

 1. Заявление за участие в конкурс по чл.17, ал.2 от НПКПМДСл (Приложение №3 към чл.17, ал.2 от НПКПМДСл).
 1. Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДСл (Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.).
 1. Декларация във връзка с чл.18, ал.1 от НПКПМДСл (Декларация, че лицето е информирано за нормативно установените пречки за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл. Попълва се към момента на подаване на заявлението за участие в конкурса.).
 1. Автобиография-тип СV.
 2. Копия на документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен и специалност.
 3. Копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг.
 4. Копия на документи, свидетелстващи за придобита степен на компютърни умения, чуждоезикова подготовка или други (представят се по желание на кандидата, ако има такива).

 

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ

Кмет на Район „Владислав Варненчик“

Учебна тренировка по оповестяването

Със заповед на Областният управител № РД-23-043-4(1)/30.05.2023г. на 02.06.2023г. ще се проведе учебна тренировка по оповестяването за времето 11:40 – 12:30 часа В 12:00 часа ще се подаде сигнал от сирените в продължение на 2 (две) минути за почитане паметта на Хр. Ботев.

Изплащане на възнагражденията на членовете на СИК в Район „Вл. Варненчик“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК в Район „Вл. Варненчик“

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 02-ри Април 2023 г. избори за народни представители на територията на Район „Владислав Варненчик“:

1. На 11.04.2023 г. от 09,00 ч. започва изплащане в брой на възнагражденията на членовете на комисии в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса);

2. Необходими документи – лична карта;

3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено за целта лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;

4. Работно време на касата в останалите дни е от 08,30 ч. до 16,30 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.

5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път и представили удостоверение за банкова сметка, сумите ще бъдат преведени на 10.04.2023 г.

!